Přeskočit navigaci

Příklady pracovních pozic pro OZP

Příklady vhodných pracovních pozic pro uplatnění absolventů se ZP

Příklady vhodných pracovních pozic pro uplatnění absolventů se ZP

Výběr vhodného oboru a budoucí profese u žáků se zdravotním postižením je komplikovanější, než u běžné populace, zejména v důsledku zdravotního omezení. V tomto textu uvádíme příklady vhodných pracovních pozic podle druhu a míry zdravotního postižení. Údaje byly převzaty z materiálu „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR“, který byl v rámci projektu „Diverzita pro OZP“ zpracován v roce 2009 řešitelským týmem Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR. Vytipované pracovní pozice slouží pouze jako inspirace a hrubý nástin činností, které mohou osoby s různými typy zdravotního postižení vykonávat. V žádném případě se nejedná o limitující výčet. Vhodnost pracovní pozice je rovněž třeba posoudit vždy individuálně. U pozic je uveden pouze krátký orientační popis.

Osoby se zrakovým postižením

*     Příklady pracovních pozic vhodných pro kategorie zrakového postižení:  

*     Lehce slabozrací, s vadami binokulárního vidění

*     Těžce a středně slabozrací

*     Nevidomí, prakticky nevidomí

*     Čalouník  - výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací, technologie sériové i individuální výroby.

*     Kartáčník - úkolem kartáčníka je výroba kartáčů, štětců a štětek, košťat, technických kartáčů a kotoučů a kartáčů drátěných.

*     Keramik - výroba užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu vytáčením na mechanických kruzích, lisováním, vyléváním vícedílných keramických výrobků, vypalováním výrobků v pecích, ručním lepením některých částí, retušováním keramických výrobků do konečné podoby.

*     Knihař - úkolem knihaře je vyrábět, opravovat a restaurovat knihy, zejména knižní vazby, příp. další polygrafické výrobky.

*     Košíkář - úkolem košíkáře je zhotovování proutěných a rákosových výrobků, výroba dekoračních a užitných předmětů z přírodních pletiv.

*     Pracovník v oblasti komunikací a médií - tato pracovní pozice vyžaduje práci na PC, výbornou znalost pravopisu, dobré až výborné komunikační dovednosti, a to jak v písemné, tak i verbální podobě. V této profesi je kladen velký důraz na kreativní komponentu osobnosti zaměstnance a schopnost samostatné, neřízené práce.

*     Pracovník v telemarketingu - mezi telemarketingové činnosti patří například telefonní nabídka služeb a produktů, přímý prodej, sjednávání schůzek, pozvánek na akce, průzkumy trhu a veřejného mínění, měření kvality poskytovaných služeb, tvorba a ověřování marketingových databází, informační a reklamační linky, rezervace, registrace, objednávky, reklamní kampaně apod.

*     Sociální pracovník - úkolem sociálního pracovníka je pomáhat lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. Pracovními činnostmi mohou být například zjišťování celkové sociální situace občanů, zjišťování situace v rodinách, které mají problémy např. s nevyhovujícím bydlením, s neúnosnou finanční situací, s požíváním alkoholu či drog některého člena rodiny, hledání řešení situace, poskytování potřebného sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství.

*     Hudebník

*     Masér sportovní a rekondiční - výkon klasické, rekondiční, sportovní a reflexní masáže v rekondičních, rekreačních a sportovních zařízeních, případně v rámci vlastní živnosti.

*     Právník - poskytuje právní služby a právní poradenství, zastupuje klienty před soudy a jinými orgány v oblastech práva, zpracovává právní expertizy a další odborné právnické činnosti, obhajuje klienty v trestních věcech, shromažďuje a odborně posuzuje důkazní materiály, studuje příslušné dokumentace, zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje listiny, spravuje cizí majetek, vykonává funkce správce konkurzní podstaty, vykonává právní praxi, vede příslušné dokumentace.

*     Překladatel, tlumočník - pracovními činnostmi jsou tlumočení mluveného slova a textů do a z cizích jazyků, tlumočení odborných pojmů vyžadujících zvláštní jazykové i odborné terminologické znalosti, simultánní, kabinové a jiné formy tlumočení, tlumočení znakové řeči, zpracovávání odborných překladů, zpracovávání právních dokumentů, zpracovávání překladů literárních děl.

*     Učitel

*     Psychoterapeut

*     Příklady pracovních pozic vhodných pro kategorie zrakového postižení: 

*     Lehce slabozrací, s vadami binokulárního vidění

*     Kamelot - pracovní pozice vyžaduje práci venku v terénu a určitou mobilitu zaměstnance.

*     Zahradník, květinář - jedná se o fyzickou práci, údržbu parkových a zahradních ploch, ošetřování květin ve sklenících, aranžování a vázání květin.

*     Uklízeč - jedná se o fyzickou práci, která vyžaduje znalost úklidových technik a možnosti použití úklidových prostředků. Při práci jsou používány různé chemikálie a v mnoha případech i úklidové stroje.

*     Pekař, cukrář

*     Kuchař - práce vyžaduje motorickou zručnost, přesné zacházení s kuchyňskými nástroji a kuchyňskými elektrickými přístroji.

*     Pracovník v oblasti kultury - pracovní pozice vyžaduje práci na PC, vedení administrativy, dobré a výborné komunikační schopnosti, znalosti, přehled o kulturním prostředí, znalost a schopnost používat alespoň jeden cizí jazyk. Na této pracovní pozici je potřeba kreativního uvažování a organizační schopnosti. Zde je nutné počítat i s mobilitou zaměstnance. Různé firmy mají pracovníka zajištujícího kulturní akce, pobytové zájezdy, konference atd.

*     Administrativní pracovník - úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou přepisování textů, vkládání dat do počítače, evidence pošty, vyřizování korespondence, spisová služba, obsluha jednoduchých kopírovacích strojů, pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací, sledování termínů, organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení. Profese je vhodná pro osoby slabozraké za použití vhodných optických pomůcek.

*     Příklady pracovních pozic vhodných pro kategorie zrakového postižení: 

*     Lehce slabozrací, s vadami binokulárního vidění

*     Těžce a středně slabozrací

*     Skladník - práce je částečně fyzická, vyžaduje umět pracovat na PC, orientaci v prostředí, vyhledávání požadovaných věcí, přemisťování věcí.

*     IT pracovník

*     Zvukový designer

*     Psycholog

*     Speciální pedagog - provádí speciálně pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou a poradenskou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání osob se zdravotním postižením

*     Ladič klavírů

*     Zpěvák

*     Pracovník v logistice - vyžaduje třídění a kompilaci různých předmětů např. kabelů, lahví, knoflíků, různých součástek k technickému vybavení, balení předmětů atd.

Osoby se sluchovým postižením

Příklady pracovních pozic vhodných pro kategorie sluchového postižení:

*     Neslyšící (velmi těžké a těžké sluchové postižení)

*     Středně těžké sluchové postižení (středně těžká nedoslýchavost)

*     Lehké sluchové postižení (lehká nedoslýchavost)

 

*     Cukrář

*     Čalouník - výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací, technologie sériové i individuální výroby.

*     Elektrikář - montáže elektrických instalací a jednotlivých elektrických zařízení, včetně běžných elektrických spotřebičů, jejich uvádění do provozu, běžné a střední opravy, rekonstrukce, kontroly, revize a údržba.

*     Krejčí - zhotovování dámských a pánských oděvů podšitých i nepodšitých individuálním i průmyslovým způsobem, zhotovování jiných šitých výrobků, např. prádla, sportovní a technické konfekce, textilních hraček apod.

*     Kuchař - příprava jídel, technologie přípravy jídel a jednodušší obsluhy, oblast společného stravování.

*     Malíř - činnosti spojené s prováděním malířských a jednoduchých natěračských prací v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, tapetování a aplikace nátěrových hmot nátěrem a nástřikem.

*     Pekař

*     Zahradník

*     Zámečník - ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí; montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Činnosti jsou zaměřené na strojírenské výrobky a zařízení, využívány v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností apod.

*     Podlahářské práce

*     Keramik

*     Obuvník

*     Klempíř - pracovník schopný samostatně zhotovovat a opravovat klempířské díly a výrobky, zejména ohýbáním, stříháním a jiným zpracováním plechu a provádět montáž a opravy dalších stavebních klempířských výrobků.

*     Knihař - úkolem knihaře je vyrábět, opravovat a restaurovat knihy, zejména knižní vazby, příp. další polygrafické výrobky.

*     Asistent zubního technika - výkon činností ve všech typech stomatologických laboratoří i v jiných oborech.

*     Pracovník v předškolní a mimoškolní pedagogice

*     Pracovník v oblasti hotelnictví a turismu

*     IT pracovník, elektronické počítačové systémy


Příklady pracovních pozic vhodných pro kategorie sluchového postižení

*     Neslyšící (velmi těžké a těžké sluchové postižení)

*     Středně těžké sluchové postižení (středně těžká nedoslýchavost)

*     Informatika v ekonomice

*     Oděvní technolog - činnosti spojené s přípravou oděvní výroby – výběr materiálů pro výrobu oděvů, konstruování a modelování oděvů v průmyslové a individuální výrobě (ručně i s pomocí PC), zpracování technologické dokumentace, organizace a řízení výrobních procesů apod.

*     Operátor skladování

*     Administrativní pracovník

Osoby s tělesným postižením

Příklady pracovních pozic vhodných pro kategorie tělesného postižení:

*     Postižení horních končetin

*     Postižení dolních končetin

*     Postižení páteře

*     Různě omezené lokomoce

*     Vozíčkáři

*     Administrativní pracovník - úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu kancelářských činností. Pracovními činnostmi jsou přepisování textů, vkládání dat do počítače, evidence pošty, vyřizování korespondence, spisová služba, obsluha jednoduchých kopírovacích strojů, pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací, sledování termínů, organizování návštěv, porad a seminářů včetně přípravy občerstvení.

*     Pracovník v telemarketingu - mezi telemarketingové činnosti patří například telefonní nabídka služeb a produktů, přímý prodej, sjednávání schůzek, pozvánek na akce, průzkumy trhu a veřejného mínění, měření kvality poskytovaných služeb, tvorba a ověřování marketingových databází, informační a reklamační linky, rezervace, registrace, objednávky, reklamní kampaně apod.

*     Účetní

*     Ekonom – v podnikové sféře, bankovnictví, státní správě

*     Právník

*     Překladatel, tlumočník

*     Psycholog

*     Sociální pracovník

*     Učitel


Příklady pracovních pozic vhodných pro kategorie tělesného postižení:

*     Postižení dolních končetin

*     Postižení páteře

*     IT pracovník, výpočetní technika, elektronické počítačové systémy

 

Příklady pracovních pozic vhodných pro kategorie tělesného postižení:

*     Postižení dolních končetin

*     Postižení páteře

*     Vozíčkáři

*     Krejčí - zhotovování dámských a pánských oděvů podšitých i nepodšitých individuálním i průmyslovým způsobem, zhotovování jiných šitých výrobků, např. prádla, sportovní a technické konfekce, textilních hraček apod.

*     Fotograf

*     Obuvník

*     Knihař - úkolem knihaře je vyrábět, opravovat a restaurovat knihy, zejména knižní vazby, příp. další polygrafické výrobky.

*     Truhlář

*     Čalouník - výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků, provádění dekoratérských prací, technologie sériové i individuální výroby.

*     Mechanik – opravář, Mechanik elektronických zařízení

*     KosmetičkaZpět