Přeskočit navigaci

Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti

Vymezení odvětví

Toto odvětví tvoří šest skupin odpovídající mezinárodní klasifikaci NACE Rev.2 na druhé úrovni členění. Největší z nich je skupina Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (NACE 81), kde je zaměstnáno zhruba 40 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Bezpečnostní a pátrací činnosti (NACE 80), Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (NACE 79), Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (NACE 82), Činnosti související se zaměstnáním (NACE 78) a Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (NACE 77).

Při podrobném členění odvětví podle 4. úrovně klasifikace NACE spadá do tohoto odvětví celkem 38 různých detailních pododvětví. Největší z nich jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Činnosti soukromých bezpečnostních agentur (NACE 8010)

·      Všeobecný úklid budov (NACE 8121)

·      Činnosti související s úpravou krajiny (NACE 8130)

·      Ostatní úklidové činnosti (NACE 8129)

·      Činnosti cestovních kanceláří (NACE 7912)

·      Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení (NACE 8122)

·      Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů (NACE 8020)

·      Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání (NACE 7810)

·      Činnosti cestovních agentur (NACE 7911)

·      Činnosti zprostředkovatelských středisek (NACE 8220)


Makroekonomické ukazatele odvětví

V odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti je vyprodukováno přibližně 1,8 % z celkové přidané hodnoty celé ekonomiky ČR. Z tohoto pohledu jde o 6. nejmenší odvětví v ČR. Podle velikosti exportu jde o 12. největší a podle objemu importu o 13. největší odvětví v ČR.

Následující schéma ukazuje, jaká je struktura zdrojů a užití v tomto odvětví. Na jedné straně jde o zdroje využité v odvětví - jedná se buď o spotřebované vstupy z jiných odvětví ekonomiky ČR (nebo ze stejného odvětví, avšak od jiných ekonomických subjektů), případně o vlastní výrobu (přidaná hodnota odvětví) nebo o vstupy ze zahraničí (dovoz). Druhá část schématu potom naopak ukazuje, kde jsou výstupy (produkty a služby) tohoto odvětví využívány. Výstupy z tohoto odvětví mohou sloužit buď jako vstup (zdroje) pro jiná odvětví, nebo mohou být spotřebovány (koupeny) domácnostmi či vládou nebo neziskovými institucemi. Další možností je, že výstupy tohoto odvětví poslouží pro tvorbu fixního kapitálu či zůstanou uloženy ve formě zásob. Poslední možností je, že výstupy tohoto odvětví budou spotřebovány v cizině (vývoz).Produktivita práce je v odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti 3. nejmenší ze všech odvětví české ekonomiky. Je na úrovni 63 % průměrné produktivity práce v celé ČR. V porovnání s produktivitou práce v odvětví v EU28 je produktivita práce v ČR nižší (což je však až na jednu výjimku ve všech odvětvích). Produktivita práce v tomto odvětví je v ČR na úrovni 45 % produktivity práce ve stejném odvětví v EU28. To je o 7 procentních bodů méně, než jaká je celková produktivita práce celé ekonomiky ČR vůči produktivitě práce EU28.


Počet zaměstnaných

Nárůst produktivity práce, který byl v České republice v odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti nižší, než růst celkové produkce, způsobil mezi roky 2000-2014 zvýšení počtu zaměstnaných osob. Od roku 2000 se jejich počet zvýšil o necelých 63 tisíc, tedy zhruba o 93,6 %. V roce 2014 bylo v tomto odvětví v ČR zaměstnáno necelých 130 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se v ČR mezi roky 2000-2014 zvýšil z 1,4 % na 2,6 %. V porovnání s podílem tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti vůči EU28 je v ČR podíl odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti nižší, neboť v EU28 má toto odvětví na celkové zaměstnanosti podíl 5,8 %. Následující graf porovnává podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU28.*   Vývoj do roku 2025

V odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti se do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 20 tisíc, tedy přibližně o 15 %. Neznamená to však, že v tomto odvětví bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž v tomto odvětví mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 31 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude v odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti potřeba nově obsadit zhruba 51 tisíc pracovních míst.


Struktura skupin povolání

V odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti byly v ČR v roce 2014 tři skupiny povolání, které měly na celkovém počtu zaměstnaných v tomto odvětví podíl alespoň 5 %. Největší skupinou povolání jsou Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (ISCO 541), kteří mají na zaměstnaných osobách v tomto odvětví podíl zhruba 22 %. Koncentrace povolání je v tomto odvětví průměrná. Porovnání podílu největších skupin povolání v tomto odvětví v ČR a v EU28 ukazuje následující graf.·      ISCO 541  Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

·      ISCO 911  Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

·      ISCO 422  Pracovníci informačních služeb

·      ISCO 961  Pracovníci s odpady

·      ISCO 411  Všeobecní administrativní pracovníci

·      ISCO 333  Zprostředkovatelé služeb

·      ISCO 511  Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu

·      ISCO 431  Úředníci pro zpracování číselných údajů

·      ISCO 833  Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

·      ISCO 611  Zahradníci a pěstitelé


Profesní exkluzivita tohoto odvětví je nízká. Následující přehled ukazuje deset skupin povolání, pro které je toto odvětví nejvýznamnějším zaměstnavatelem a rovněž ukazuje, jaká část z dané skupiny povolání je zaměstnána právě v tomto odvětví:

·      Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu (ISCO 511); 36%

·      Pracovníci s odpady (ISCO 961); 27%

·      Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (ISCO 541); 26%

·      Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (ISCO 911); 25%

·      Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (ISCO 921); 19%

·      Pracovníci informačních služeb (ISCO 422); 17%

·      Zahradníci a pěstitelé (ISCO 611); 16%

·      Ostatní řídící pracovníci (ISCO 143); 15%

·      Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci (ISCO 912); 11%

·      Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) (ISCO 112); 8%


Regionální rozložení

Největší část osob z odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 26 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších více než 13 % pracuje v Moravskoslezském kraji, více než 12 % v Jihomoravském kraji, téměř 11 % ve Středočeském kraji a více než 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními odvětvími je geografická koncentrace tohoto odvětví v krajích ČR vysoká.

Geografická exkluzivita tohoto odvětví je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má toto odvětví v Praze, kde tvoří Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti více než 4 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z tohoto odvětví pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 6,6 % osob, což je o 0,7 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v tomto odvětví má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami z odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti více než 37 %. Druhou největší část tvoří v tomto odvětví osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v tomto odvětví téměř 34 %. Osob s terciárním vzděláním je v tomto odvětví více než 17 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 67 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 24 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v tomto odvětví je 11,7 let. To je o 0,6 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je průměrná délka vzdělávání osob z tohoto odvětví 13. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v tomto odvětví má nejvíce osob základní vzdělání s oborem Obecné vzdělání. Tyto osoby tvoří více než 12 % z celého odvětví. Druhou největší skupinou jsou v tomto odvětví osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří téměř 7 % tohoto odvětví. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Ekonomie,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod.


Genderové a věkové charakteristiky

V odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je téměř 52 %. To je o 5 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 44,2 roku. To je o 1,8 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti je 6. nejstarší ze všech odvětví v ČR.

Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 8 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o dva procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je tak atraktivita tohoto odvětví pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst v odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti činila v roce 2013 v ČR 5,51 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,44 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst v tomto odvětví 5,20 bodu, byla tedy o 0,31 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst v tomto odvětví v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,25 bodu.
Zpět