Přeskočit navigaci

Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí

Vymezení odvětví

Toto odvětví tvoří osm skupin odpovídající mezinárodní klasifikaci NACE Rev.2 na druhé úrovni členění. Největší z nich je skupina Právní a účetnické činnosti (NACE 69), kde je zaměstnáno zhruba 28 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (NACE 71), Činnosti v oblasti nemovitostí (NACE 68), Reklama a průzkum trhu (NACE 73), Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (NACE 74), Výzkum a vývoj (NACE 72), Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (NACE 70) a Veterinární činnosti (NACE 75).

Při podrobném členění odvětví podle 4. úrovně klasifikace NACE spadá do tohoto odvětví celkem 33 různých detailních pododvětví. Největší z nich jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství (NACE 6920)

·      Inženýrské činnosti a související technické poradenství (NACE 7112)

·      Právní činnosti (NACE 6910)

·      Činnosti reklamních agentur (NACE 7311)

·      Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur (NACE 6831)

·      Architektonické činnosti (NACE 7111)

·      Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí (NACE 6820)

·      Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (NACE 7219)

·      Technické zkoušky a analýzy (NACE 7120)

·      Správa nemovitostí na základě smlouvy (NACE 6832)


Makroekonomické ukazatele odvětví

V odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí je vyprodukováno přibližně 12,1 % z celkové přidané hodnoty celé ekonomiky ČR. Z tohoto pohledu jde o vůbec největší odvětví v ČR. Podle velikosti exportu jde naopak jen o 6. nejmenší a podle objemu importu o 8. nejmenší odvětví v ČR.

Následující schéma ukazuje, jaká je struktura zdrojů a užití v tomto odvětví. Na jedné straně jde o zdroje využité v odvětví - jedná se buď o spotřebované vstupy z jiných odvětví ekonomiky ČR (nebo ze stejného odvětví, avšak od jiných ekonomických subjektů), případně o vlastní výrobu (přidaná hodnota odvětví) nebo o vstupy ze zahraničí (dovoz). Druhá část schématu potom naopak ukazuje, kde jsou výstupy (produkty a služby) tohoto odvětví využívány. Výstupy z tohoto odvětví mohou sloužit buď jako vstup (zdroje) pro jiná odvětví, nebo mohou být spotřebovány (koupeny) domácnostmi či vládou nebo neziskovými institucemi. Další možností je, že výstupy tohoto odvětví poslouží pro tvorbu fixního kapitálu či zůstanou uloženy ve formě zásob. Poslední možností je, že výstupy tohoto odvětví budou spotřebovány v cizině (vývoz).Produktivita práce je v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí 7. největší ze všech odvětví české ekonomiky. Je na úrovni 161 % průměrné produktivity práce v celé ČR. V porovnání s produktivitou práce v odvětví v EU28 je přesto produktivita práce v ČR nižší (což je však až na jednu výjimku ve všech odvětvích). Produktivita práce v tomto odvětví je v ČR na úrovni 32 % produktivity práce ve stejném odvětví v EU28. To je o 20 procentních bodů méně, než jaká je celková produktivita práce celé ekonomiky ČR vůči produktivitě práce EU28.


Počet zaměstnaných

Nárůst produktivity práce, který byl v České republice v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí nižší, než růst celkové produkce, způsobil mezi roky 2000-2014 zvýšení počtu zaměstnaných osob. Od roku 2000 se jejich počet zvýšil o necelých 98 tisíc, tedy zhruba o 57 %. V roce 2014 bylo v tomto odvětví v ČR zaměstnáno necelých 269 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se v ČR mezi roky 2000-2014 zvýšil z 3,6 % na 5,4 %. V porovnání s podílem tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti vůči EU28 je v ČR podíl odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí nižší, neboť v EU28 má toto odvětví na celkové zaměstnanosti podíl 7,4 %. Následující graf porovnává podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU28.*   Vývoj do roku 2025

V odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí se do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 17 tisíc, tedy přibližně o 6 %. Neznamená to však, že v tomto odvětví bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž v tomto odvětví mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 57 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí potřeba nově obsadit zhruba 74 tisíc pracovních míst.


Struktura skupin povolání

V odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí bylo v ČR v roce 2014 šest skupin povolání, které měly na celkovém počtu zaměstnaných v tomto odvětví podíl alespoň 5 %. Největší skupinou povolání jsou Úředníci pro zpracování číselných údajů (ISCO 431), kteří mají na zaměstnaných osobách v tomto odvětví podíl zhruba 11 %. Koncentrace povolání je v tomto odvětví velmi nízká. Porovnání podílu největších skupin povolání v tomto odvětví v ČR a v EU28 ukazuje následující graf.·      ISCO 431  Úředníci pro zpracování číselných údajů

·      ISCO 311  Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

·      ISCO 333  Zprostředkovatelé služeb

·      ISCO 241  Specialisté v oblasti financí

·      ISCO 261  Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech

·      ISCO 214  Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech

·      ISCO 216  Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci

·      ISCO 331  Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech

·      ISCO 343  Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři

·      ISCO 264  Spisovatelé, novináři a jazykovědci


Profesní exkluzivita tohoto odvětví je vysoká. Následující přehled ukazuje deset skupin povolání, pro které je toto odvětví nejvýznamnějším zaměstnavatelem a rovněž ukazuje, jaká část z dané skupiny povolání je zaměstnána právě v tomto odvětví:

·      Veterinární lékaři (ISCO 225); 97%

·      Veterinární technici a asistenti (ISCO 324); 83%

·      Pracovníci pouličního poskytování služeb (ISCO 951); 78%

·      Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci (ISCO 216); 71%

·      Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech (ISCO 261); 55%

·      Spisovatelé, novináři a jazykovědci (ISCO 264); 50%

·      Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky (ISCO 212); 43%

·      Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech (ISCO 211); 42%

·      Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři (ISCO 343); 40%

·      Specialisté v biologických a příbuzných oborech (ISCO 213); 36%


Regionální rozložení

Největší část osob z odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 34 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších téměř 11 % pracuje v Jihomoravském a také ve Středočeském kraji, více než 8 % v Moravskoslezském kraji a téměř 7 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními odvětvími je geografická koncentrace tohoto odvětví v krajích ČR vysoká.

Geografická exkluzivita tohoto odvětví je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má toto odvětví v Praze, kde tvoří Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí více než 11 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z tohoto odvětví pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 7,6 % osob, což je o 1,7 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v tomto odvětví má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami z odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí téměř 53 %. Druhou největší část tvoří v tomto odvětví osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v tomto odvětví téměř 41 %. Osob se středoškolským nematuritním vzděláním je v tomto odvětví téměř 6 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 82 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 10 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v tomto odvětví je 14,4 let. To je o 2,1 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je průměrná délka vzdělávání osob z tohoto odvětví 3. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v tomto odvětví má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Ekonomie. Tyto osoby tvoří více než 10 % z celého odvětví. Druhou největší skupinou jsou v tomto odvětví osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Právo. Ty tvoří více než 7 % tohoto odvětví. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Ekonomie,

·      s terciárním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Účetnictví a daně,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie,

·      s terciárním vzděláním s oborem studia Architektura a urbanismus,

·      s terciárním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie.


Genderové a věkové charakteristiky

V odvětví povolání Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je téměř 53 %. To je o 4 procentní body více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 43,9 roku. To je o 1,4 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí je 7. nejstarší ze všech odvětví v ČR.

Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 13 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je tak atraktivita tohoto odvětví pro čerstvé absolventy nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí činila v roce 2013 v ČR 5,49 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,42 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst v tomto odvětví 5,15 bodu, byla tedy o 0,34 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst v tomto odvětví v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,20 bodu.
Zpět