Přeskočit navigaci

Ubytování, stravování a pohostinství

Vymezení odvětví

Toto odvětví tvoří dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci NACE Rev.2 na druhé úrovni členění. Větší z nich je skupina Stravování a pohostinství (NACE 56), kde je zaměstnáno zhruba 77 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Ubytování (NACE 55).

Při podrobném členění odvětví podle 4. úrovně klasifikace NACE spadá do tohoto odvětví celkem 10 různých detailních pododvětví. Největší z nich jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (NACE 5610)

·      Pohostinství (NACE 5630)

·      Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních (NACE 5510)

·      Poskytování ostatních stravovacích služeb (NACE 5629)

·      Ostatní ubytování (NACE 5590)

·      Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování (NACE 5520)

·      Poskytování cateringových služeb (NACE 5621)

·      Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb (NACE 5620)

·      Kempy a tábořiště (NACE 5530)

·      Stravování a pohostinství (NACE 5600)


Makroekonomické ukazatele odvětví

V odvětví Ubytování, stravování a pohostinství je vyprodukováno přibližně 1,8 % z celkové přidané hodnoty celé ekonomiky ČR. Z tohoto pohledu jde o 7. nejmenší odvětví v ČR.

Následující schéma ukazuje, jaká je struktura zdrojů a užití v tomto odvětví. Na jedné straně jde o zdroje využité v odvětví - jedná se buď o spotřebované vstupy z jiných odvětví ekonomiky ČR (nebo ze stejného odvětví, avšak od jiných ekonomických subjektů), případně o vlastní výrobu (přidaná hodnota odvětví) nebo o vstupy ze zahraničí (dovoz). Druhá část schématu potom naopak ukazuje, kde jsou výstupy (produkty a služby) tohoto odvětví využívány. Výstupy z tohoto odvětví mohou sloužit buď jako vstup (zdroje) pro jiná odvětví, nebo mohou být spotřebovány (koupeny) domácnostmi či vládou nebo neziskovými institucemi. Další možností je, že výstupy tohoto odvětví poslouží pro tvorbu fixního kapitálu či zůstanou uloženy ve formě zásob. Poslední možností je, že výstupy tohoto odvětví budou spotřebovány v cizině (vývoz).Produktivita práce je v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství vůbec nejmenší ze všech odvětví české ekonomiky. Je na úrovni pouze 45 % průměrné produktivity práce v celé ČR. V porovnání s produktivitou práce v odvětví v EU28 je produktivita práce v ČR nižší (což je však až na jednu výjimku ve všech odvětvích). Produktivita práce v tomto odvětví je v ČR na úrovni 38 % produktivity práce ve stejném odvětví v EU28. To je o 14 procentních bodů méně, než jaká je celková produktivita práce celé ekonomiky ČR vůči produktivitě práce EU28.


Počet zaměstnaných

Nárůst produktivity práce, který byl v České republice v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství nižší, než růst celkové produkce, způsobil mezi roky 2000-2014 zvýšení počtu zaměstnaných osob. Od roku 2000 se jejich počet zvýšil o necelých 39 tisíc, tedy zhruba o 24,9 %. V roce 2014 bylo v tomto odvětví v ČR zaměstnáno více než 195 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se v ČR mezi roky 2000-2014 zvýšil z 3,3 % na 3,9 %. V porovnání s podílem tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti vůči EU28 je v ČR podíl odvětví Ubytování, stravování a pohostinství nižší, neboť v EU28 má toto odvětví na celkové zaměstnanosti podíl 4,7 %. Následující graf porovnává podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU28.*   Vývoj do roku 2025

V odvětví Ubytování, stravování a pohostinství se do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 8 tisíc, tedy přibližně o 4 %. Neznamená to však, že v tomto odvětví bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž v tomto odvětví mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 39 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství potřeba nově obsadit zhruba 47 tisíc pracovních míst.


Struktura skupin povolání

V odvětví Ubytování, stravování a pohostinství bylo v ČR v roce 2014 pět skupin povolání, které měly na celkovém počtu zaměstnaných v tomto odvětví podíl alespoň 5 %. Největší skupinou povolání jsou Číšníci, servírky a barmani (ISCO 513), kteří mají na zaměstnaných osobách v tomto odvětví podíl zhruba 29 %. Koncentrace povolání je v tomto odvětví velmi vysoká. Porovnání podílu největších skupin povolání v tomto odvětví v ČR a v EU28 ukazuje následující graf.·      ISCO 513  Číšníci, servírky a barmani

·      ISCO 512  Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

·      ISCO 515  Provozní pracovníci

·      ISCO 141  Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb

·      ISCO 911  Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech

·      ISCO 941  Pomocní pracovníci při přípravě jídla

·      ISCO 422  Pracovníci informačních služeb

·      ISCO 524  Ostatní pracovníci v oblasti prodeje

·      ISCO 343  Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři

·      ISCO 112  Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací)


Profesní exkluzivita tohoto odvětví je nadprůměrná. Následující přehled ukazuje deset skupin povolání, pro které je toto odvětví nejvýznamnějším zaměstnavatelem a rovněž ukazuje, jaká část z dané skupiny povolání je zaměstnána právě v tomto odvětví:

·      Číšníci, servírky a barmani (ISCO 513); 97%

·      Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (ISCO 141); 80%

·      Pomocní pracovníci při přípravě jídla (ISCO 941); 66%

·      Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (ISCO 512); 61%

·      Provozní pracovníci (ISCO 515); 41%

·      Stánkoví a pouliční prodavači potravin (ISCO 521); 31%

·      Ostatní pracovníci v oblasti prodeje (ISCO 524); 20%

·      Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři (ISCO 343); 18%

·      Pracovníci informačních služeb (ISCO 422); 18%

·      Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (ISCO 911); 11%


Regionální rozložení

Největší část osob z odvětví Ubytování, stravování a pohostinství je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 21 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších téměř 11 % pracuje ve Středočeském kraji, více než 10 % v Moravskoslezském kraji, téměř 10 % v Jihomoravském kraji a téměř 7 % v Jihočeském kraji. V porovnání s ostatními odvětvími je geografická koncentrace tohoto odvětví v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita tohoto odvětví je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má toto odvětví v Karlovarském kraji, kde tvoří Ubytování, stravování a pohostinství více než 7 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z tohoto odvětví pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 6,7 % osob, což je o 0,8 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v tomto odvětví má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami z odvětví Ubytování, stravování a pohostinství téměř 50 %. Druhou největší část tvoří v tomto odvětví osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v tomto odvětví téměř 37 %. Osob se základním vzděláním je v tomto odvětví více než 7 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v tomto odvětví je 11,2 let. To je o 1,1 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je průměrná délka vzdělávání osob z tohoto odvětví vůbec nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v tomto odvětví má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování. Tyto osoby tvoří téměř 29 % z celého odvětví. Druhou největší skupinou jsou v tomto odvětví osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování. Ty tvoří více než 12 % tohoto odvětví. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby

·      se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Potravinářství,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod.


Genderové a věkové charakteristiky

V odvětví Ubytování, stravování a pohostinství převládají mezi zaměstnanými v ČR ženy. Ty tvoří více než 59 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 16 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 39,9 roku. To je o 2,6 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Odvětví Ubytování, stravování a pohostinství je 3. nejmladší ze všech odvětví v ČR.

Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 12 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o dva procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je tak atraktivita tohoto odvětví pro čerstvé absolventy mírně nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství činila v roce 2013 v ČR 3,39 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,68 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst v tomto odvětví 3,55 bodu, byla tedy o 0,16 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst v tomto odvětví v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst odvětví Ubytování, stravování a pohostinství nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,40 bodu.
Zpět