Přeskočit navigaci

Doprava, skladování a poštovní činnosti

Vymezení odvětví

Toto odvětví tvoří pět skupin odpovídající mezinárodní klasifikaci NACE Rev.2 na druhé úrovni členění. Největší z nich je skupina Pozemní a potrubní doprava (NACE 49), kde je zaměstnáno zhruba 68 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Poštovní a kurýrní činnosti (NACE 53), Skladování a vedlejší činnosti v dopravě (NACE 52), Letecká doprava (NACE 51) a Vodní doprava (NACE 50).

Při podrobném členění odvětví podle 4. úrovně klasifikace NACE spadá do tohoto odvětví celkem 27 různých detailních pododvětví. Největší z nich jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Silniční nákladní doprava (NACE 4941)

·      Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence (NACE 5310)

·      Městská a příměstská pozemní osobní doprava (NACE 4931)

·      Železniční osobní doprava meziměstská (NACE 4910)

·      Skladování (NACE 5210)

·      Ostatní pozemní osobní doprava j. n. (NACE 4939)

·      Železniční nákladní doprava (NACE 4920)

·      Činnosti související s pozemní dopravou (NACE 5221)

·      Letecká osobní doprava (NACE 5110)

·      Ostatní poštovní a kurýrní činnosti (NACE 5320)


Makroekonomické ukazatele odvětví

V odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti je vyprodukováno přibližně 6,3 % z celkové přidané hodnoty celé ekonomiky ČR. Z tohoto pohledu jde o 4. největší odvětví v ČR. Podle velikosti exportu jde o 9. největší a podle objemu importu o 12. největší odvětví v ČR.

Následující schéma ukazuje, jaká je struktura zdrojů a užití v tomto odvětví. Na jedné straně jde o zdroje využité v odvětví - jedná se buď o spotřebované vstupy z jiných odvětví ekonomiky ČR (nebo ze stejného odvětví, avšak od jiných ekonomických subjektů), případně o vlastní výrobu (přidaná hodnota odvětví) nebo o vstupy ze zahraničí (dovoz). Druhá část schématu potom naopak ukazuje, kde jsou výstupy (produkty a služby) tohoto odvětví využívány. Výstupy z tohoto odvětví mohou sloužit buď jako vstup (zdroje) pro jiná odvětví, nebo mohou být spotřebovány (koupeny) domácnostmi či vládou nebo neziskovými institucemi. Další možností je, že výstupy tohoto odvětví poslouží pro tvorbu fixního kapitálu či zůstanou uloženy ve formě zásob. Poslední možností je, že výstupy tohoto odvětví budou spotřebovány v cizině (vývoz).Produktivita práce je v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti 11. největší ze všech odvětví české ekonomiky. Je na úrovni 106 % průměrné produktivity práce v celé ČR. V porovnání s produktivitou práce v odvětví v EU28 je přesto produktivita práce v ČR nižší (což je však až na jednu výjimku ve všech odvětvích). Produktivita práce v tomto odvětví je v ČR na úrovni 57 % produktivity práce ve stejném odvětví v EU28. To je o 5 procentních bodů více, než jaká je celková produktivita práce celé ekonomiky ČR vůči produktivitě práce EU28.


Počet zaměstnaných

Nárůst produktivity práce, který byl v České republice v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti vyšší, než růst celkové produkce, způsobil mezi roky 2000-2014 snížení počtu zaměstnaných osob. Od roku 2000 se jejich počet snížil o více než 32 tisíc, tedy zhruba o 9,8 %. V roce 2014 bylo v tomto odvětví v ČR zaměstnáno necelých 296 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se v ČR mezi roky 2000-2014 snížil z 6,9 % na 5,9 %. V porovnání s podílem tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti vůči EU28 je v ČR podíl odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti vyšší, neboť v EU28 má toto odvětví na celkové zaměstnanosti podíl 5,6 %. Následující graf porovnává podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU28.*   Vývoj do roku 2025

V odvětví Doprava, skladování, poštovní a telekomunikační činnosti se do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 1 tisíc, tedy o necelé 1 %. Neznamená to však, že v tomto odvětví nebude do roku 2025 potřeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž v tomto odvětví mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 59 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude v odvětví Doprava, skladování, poštovní a telekomunikační činnosti potřeba nově obsadit zhruba 58 tisíc pracovních míst.


Struktura skupin povolání

V odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti byly v ČR v roce 2014 čtyři skupiny povolání, které měly na celkovém počtu zaměstnaných v tomto odvětví podíl alespoň 5 %. Největší skupinou povolání jsou Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají (ISCO 833), kteří mají na zaměstnaných osobách v tomto odvětví podíl zhruba 35 %. Koncentrace povolání je v tomto odvětví velmi vysoká. Porovnání podílu největších skupin povolání v tomto odvětví v ČR a v EU28 ukazuje následující graf.·      ISCO 833  Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

·      ISCO 432  Úředníci v logistice

·      ISCO 441  Ostatní úředníci

·      ISCO 834  Obsluha pojízdných zařízení

·      ISCO 832  Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)

·      ISCO 831  Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků

·      ISCO 421  Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech

·      ISCO 723  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

·      ISCO 431  Úředníci pro zpracování číselných údajů

·      ISCO 132  Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech


Profesní exkluzivita tohoto odvětví je nadprůměrná. Následující přehled ukazuje deset skupin povolání, pro které je toto odvětví nejvýznamnějším zaměstnavatelem a rovněž ukazuje, jaká část z dané skupiny povolání je zaměstnána právě v tomto odvětví:

·      Pracovníci lodní posádky (ISCO 835); 95%

·      Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků (ISCO 831); 85%

·      Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají (ISCO 833); 73%

·      Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy (ISCO 315); 69%

·      Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu (ISCO 511); 53%

·      Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech (ISCO 421); 48%

·      Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) (ISCO 832); 39%

·      Úředníci v logistice (ISCO 432); 35%

·      Ostatní úředníci (ISCO 441); 34%

·      Pomocní pracovníci v dopravě a skladování (ISCO 933); 17%


Regionální rozložení

Největší část osob z odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 17 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších téměř 14 % pracuje ve Středočeském kraji, téměř 11 % v Moravskoslezském a také v Jihomoravském kraji a téměř 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními odvětvími je geografická koncentrace tohoto odvětví v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita tohoto odvětví je v ČR vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má toto odvětví ve Středočeském kraji, kde tvoří Doprava, skladování a poštovní činnosti více než 7 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z tohoto odvětví pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 9,2 % osob, což je o 3,3 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v tomto odvětví má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami z odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti více než 46 %. Druhou největší část tvoří v tomto odvětví osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v tomto odvětví více než 42 %. Osob s terciárním vzděláním je v tomto odvětví více než 7 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 67 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 17 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v tomto odvětví je 11,5 let. To je o 0,9 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je průměrná délka vzdělávání osob z tohoto odvětví 9. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v tomto odvětví má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla. Tyto osoby tvoří téměř 15 % z celého odvětví. Druhou největší skupinou jsou v tomto odvětví osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří více než 9 % tohoto odvětví. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Přepravní služby a spoje,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika,

·      se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Přepravní služby a spoje,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod.


Genderové a věkové charakteristiky

V odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 72 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 16 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 43,4 roku. To je o 0,9 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti je 8. nejstarší ze všech odvětví v ČR.

Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je tak atraktivita tohoto odvětví pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti činila v roce 2013 v ČR 3,41 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,66 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst v tomto odvětví 3,81 bodu, byla tedy o 0,40 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst v tomto odvětví v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,14 bodu.
Zpět