Přeskočit navigaci

Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený

Vymezení odvětví

Toto odvětví tvoří tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci NACE Rev.2 na druhé úrovni členění. Největší z nich je skupina Opravy a instalace strojů a zařízení (NACE 33), kde je zaměstnáno zhruba 41 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Výroba nábytku (NACE 31) a Ostatní zpracovatelský průmysl (NACE 32).

Při podrobném členění odvětví podle 4. úrovně klasifikace NACE spadá do tohoto odvětví celkem 28 různých detailních pododvětví. Největší z nich jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Výroba ostatního nábytku (NACE 3109)

·      Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb (NACE 3250)

·      Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. (NACE 3317)

·      Opravy strojů (NACE 3312)

·      Instalace průmyslových strojů a zařízení (NACE 3320)

·      Opravy elektrických zařízení (NACE 3314)

·      Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. (NACE 3299)

·      Výroba her a hraček (NACE 3240)

·      Výroba kuchyňského nábytku (NACE 3102)

·      Výroba nábytku (NACE 3100)


Makroekonomické ukazatele odvětví

V odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený je vyprodukováno přibližně 2,0 % z celkové přidané hodnoty celé ekonomiky ČR. Z tohoto pohledu jde o 8. nejmenší odvětví v ČR. Podle velikosti exportu jde o 8. největší a podle objemu importu o 12. nejmenší odvětví v ČR.

Následující schéma ukazuje, jaká je struktura zdrojů a užití v tomto odvětví. Na jedné straně jde o zdroje využité v odvětví - jedná se buď o spotřebované vstupy z jiných odvětví ekonomiky ČR (nebo ze stejného odvětví, avšak od jiných ekonomických subjektů), případně o vlastní výrobu (přidaná hodnota odvětví) nebo o vstupy ze zahraničí (dovoz). Druhá část schématu potom naopak ukazuje, kde jsou výstupy (produkty a služby) tohoto odvětví využívány. Výstupy z tohoto odvětví mohou sloužit buď jako vstup (zdroje) pro jiná odvětví, nebo mohou být spotřebovány (koupeny) domácnostmi či vládou nebo neziskovými institucemi. Další možností je, že výstupy tohoto odvětví poslouží pro tvorbu fixního kapitálu či zůstanou uloženy ve formě zásob. Poslední možností je, že výstupy tohoto odvětví budou spotřebovány v cizině (vývoz).Produktivita práce je v odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 11. nejmenší ze všech odvětví české ekonomiky. Je na úrovni 83 % průměrné produktivity práce v celé ČR. V porovnání s produktivitou práce v odvětví v EU28 je produktivita práce v ČR nižší (což je však až na jednu výjimku ve všech odvětvích). Produktivita práce v tomto odvětví je v ČR na úrovni 51 % produktivity práce ve stejném odvětví v EU28. To je o 1 procentní bod méně, než jaká je celková produktivita práce celé ekonomiky ČR vůči produktivitě práce EU28.


Počet zaměstnaných

Nárůst produktivity práce, který byl v České republice v odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený nižší, než růst celkové produkce, způsobil mezi roky 2000-2014 zvýšení počtu zaměstnaných osob. Od roku 2000 se jejich počet zvýšil o více než 9 tisíc, tedy zhruba o 7,6 %. V roce 2014 bylo v tomto odvětví v ČR zaměstnáno necelých 128 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se v ČR mezi roky 2000-2014 zvýšil z 2,5 % na 2,6 %. V porovnání s podílem tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti vůči EU28 je v ČR podíl odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený vyšší, neboť v EU28 má toto odvětví na celkové zaměstnanosti podíl 1,5 %. Následující graf porovnává podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU28.*   Vývoj do roku 2025

V odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený se do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 5 tisíc, tedy přibližně o 4 %. Neznamená to však, že v tomto odvětví nebude do roku 2025 potřeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž v tomto odvětví mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 24 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude v odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený potřeba nově obsadit zhruba 19 tisíc pracovních míst.


Struktura skupin povolání

V odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený bylo v ČR v roce 2014 šest skupin povolání, které měly na celkovém počtu zaměstnaných v tomto odvětví podíl alespoň 5 %. Největší skupinou povolání jsou Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci (ISCO 752), kteří mají na zaměstnaných osobách v tomto odvětví podíl zhruba 15 %. Koncentrace povolání je v tomto odvětví nízká. Porovnání podílu největších skupin povolání v tomto odvětví v ČR a v EU28 ukazuje následující graf.·      ISCO 752  Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

·      ISCO 723  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

·      ISCO 722  Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

·      ISCO 821  Montážní dělníci výrobků a zařízení

·      ISCO 741  Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

·      ISCO 311  Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

·      ISCO 932  Pomocní pracovníci ve výrobě

·      ISCO 731  Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

·      ISCO 432  Úředníci v logistice

·      ISCO 753  Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech


Profesní exkluzivita tohoto odvětví je velmi nízká. Následující přehled ukazuje deset skupin povolání, pro které je toto odvětví nejvýznamnějším zaměstnavatelem a rovněž ukazuje, jaká část z dané skupiny povolání je zaměstnána právě v tomto odvětví:

·      Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci (ISCO 752); 48%

·      Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel (ISCO 731); 20%

·      Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) (ISCO 723); 11%

·      Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti (ISCO 321); 10%

·      Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení (ISCO 741); 10%

·      Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií (ISCO 742); 10%

·      Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech (ISCO 753); 9%

·      Montážní dělníci výrobků a zařízení (ISCO 821); 7%

·      Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci (ISCO 722); 7%

·      Pomocní pracovníci ve výrobě (ISCO 932); 6%


Regionální rozložení

Největší část osob z odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený je zaměstnána v Jihomoravském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 13 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších téměř 12 % pracuje ve Středočeském kraji, téměř 11 % v Praze, téměř 9 % v Moravskoslezském kraji a téměř 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními odvětvími je geografická koncentrace tohoto odvětví v krajích ČR velmi nízká.

Geografická exkluzivita tohoto odvětví je v ČR podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má toto odvětví na Vysočině, kde tvoří Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený téměř 4 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z tohoto odvětví pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,4 % osob, což je o 0,5 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v tomto odvětví má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami z odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený téměř 53 %. Druhou největší část tvoří v tomto odvětví osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v tomto odvětví téměř 36 %. Osob s terciárním vzděláním je v tomto odvětví více než 8 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 85 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 8 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v tomto odvětví je 11,5 let. To je o 0,8 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je průměrná délka vzdělávání osob z tohoto odvětví 10. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v tomto odvětví má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo). Tyto osoby tvoří téměř 14 % z celého odvětví. Druhou největší skupinou jsou v tomto odvětví osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří více než 11 % tohoto odvětví. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo),

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod,

·      se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání.


Genderové a věkové charakteristiky

V odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří téměř 73 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 16 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 42,8 roku. To je o 0,3 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený je 13. nejstarší ze všech odvětví v ČR.

Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o tři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je tak atraktivita tohoto odvětví pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst v odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený činila v roce 2013 v ČR 3,62 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,45 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst v tomto odvětví 4,06 bodu, byla tedy o 0,44 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst v tomto odvětví v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,89 bodu.
Zpět