Přeskočit navigaci

Výroba strojů a zařízení

Vymezení odvětví

Toto odvětví tvoří jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci NACE Rev.2 na druhé úrovni členění. Jde o skupinu Výroba strojů a zařízení j. n. (NACE 28).

Při podrobném členění odvětví podle 4. úrovně klasifikace NACE spadá do tohoto odvětví celkem 26 různých detailních pododvětví. Největší z nich jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení (NACE 2825)

·      Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. (NACE 2829)

·      Výroba zemědělských a lesnických strojů (NACE 2830)

·      Výroba ostatních čerpadel a kompresorů (NACE 2813)

·      Výroba kovoobráběcích strojů (NACE 2841)

·      Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly (NACE 2811)

·      Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. (NACE 2899)

·      Výroba hydraulických a pneumatických zařízení (NACE 2812)

·      Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků (NACE 2815)

·      Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví (NACE 2892)


Makroekonomické ukazatele odvětví

V odvětví Výroba strojů a zařízení je vyprodukováno přibližně 2,4 % z celkové přidané hodnoty celé ekonomiky ČR. Z tohoto pohledu jde o 11. nejmenší odvětví v ČR. Podle velikosti exportu jde o 4. největší a podle objemu importu o 6. největší odvětví v ČR.

Následující schéma ukazuje, jaká je struktura zdrojů a užití v tomto odvětví. Na jedné straně jde o zdroje využité v odvětví - jedná se buď o spotřebované vstupy z jiných odvětví ekonomiky ČR (nebo ze stejného odvětví, avšak od jiných ekonomických subjektů), případně o vlastní výrobu (přidaná hodnota odvětví) nebo o vstupy ze zahraničí (dovoz). Druhá část schématu potom naopak ukazuje, kde jsou výstupy (produkty a služby) tohoto odvětví využívány. Výstupy z tohoto odvětví mohou sloužit buď jako vstup (zdroje) pro jiná odvětví, nebo mohou být spotřebovány (koupeny) domácnostmi či vládou nebo neziskovými institucemi. Další možností je, že výstupy tohoto odvětví poslouží pro tvorbu fixního kapitálu či zůstanou uloženy ve formě zásob. Poslední možností je, že výstupy tohoto odvětví budou spotřebovány v cizině (vývoz).Produktivita práce je v odvětví Výroba strojů a zařízení 13. největší ze všech odvětví české ekonomiky. Je na úrovni 97 % průměrné produktivity práce v celé ČR. V porovnání s produktivitou práce v odvětví v EU28 je produktivita práce v ČR nižší (což je však až na jednu výjimku ve všech odvětvích). Produktivita práce v tomto odvětví je v ČR na úrovni 38 % produktivity práce ve stejném odvětví v EU28. To je o 14 procentních bodů méně, než jaká je celková produktivita práce celé ekonomiky ČR vůči produktivitě práce EU28.


Počet zaměstnaných

Nárůst produktivity práce, který byl v České republice v odvětví Výroba strojů a zařízení nižší, než růst celkové produkce, způsobil mezi roky 2000-2014 zvýšení počtu zaměstnaných osob. Od roku 2000 se jejich počet zvýšil o necelých 14 tisíc, tedy zhruba o 13,5 %. V roce 2014 bylo v tomto odvětví v ČR zaměstnáno více než 116 tisíc osob. Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti se v ČR mezi roky 2000-2014 zvýšil z 2,2 % na 2,3 %. V porovnání s podílem tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti vůči EU28 je v ČR podíl odvětví Výroba strojů a zařízení vyšší, neboť v EU28 má toto odvětví na celkové zaměstnanosti podíl 1,3 %. Následující graf porovnává podíl tohoto odvětví na celkové zaměstnanosti v jednotlivých zemích EU28.*   Vývoj do roku 2025

V odvětví Výroba strojů a zařízení se do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 2 tisíce, tedy přibližně o 2 %. Neznamená to však, že v tomto odvětví bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž v tomto odvětví mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 21 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude v odvětví Výroba strojů a zařízení potřeba nově obsadit zhruba 23 tisíc pracovních míst.


Struktura skupin povolání

V odvětví Výroba strojů a zařízení byly v ČR v roce 2014 tři skupiny povolání, které měly na celkovém počtu zaměstnaných v tomto odvětví podíl alespoň 5 %. Největší skupinou povolání jsou Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci (ISCO 722), kteří mají na zaměstnaných osobách v tomto odvětví podíl zhruba 20 %. Koncentrace povolání je v tomto odvětví podprůměrná. Porovnání podílu největších skupin povolání v tomto odvětví v ČR a v EU28 ukazuje následující graf.·      ISCO 722  Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

·      ISCO 821  Montážní dělníci výrobků a zařízení

·      ISCO 311  Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

·      ISCO 721  Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

·      ISCO 312  Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví

·      ISCO 723  Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

·      ISCO 214  Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech

·      ISCO 741  Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

·      ISCO 332  Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři

·      ISCO 432  Úředníci v logistice


Profesní exkluzivita tohoto odvětví je velmi nízká. Následující přehled ukazuje deset skupin povolání, pro které je toto odvětví nejvýznamnějším zaměstnavatelem a rovněž ukazuje, jaká část z dané skupiny povolání je zaměstnána právě v tomto odvětví:

·      Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci (ISCO 722); 14%

·      Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci (ISCO 721); 10%

·      Montážní dělníci výrobků a zařízení (ISCO 821); 8%

·      Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (ISCO 812); 8%

·      Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech (ISCO 754); 8%

·      Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (ISCO 214); 8%

·      Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví (ISCO 312); 8%

·      Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy (ISCO 315); 7%

·      Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech (ISCO 311); 6%

·      Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech (ISCO 132); 5%


Regionální rozložení

Největší část osob z odvětví Výroba strojů a zařízení je zaměstnána v Jihomoravském kraji. V tomto kraji pracuje více než 17 % ze všech zaměstnaných z tohoto odvětví. Dalších více než 10 % pracuje na Vysočině, téměř 10 % v Plzeňském kraji, více než 9 % ve Středočeském kraji a téměř 9 % v Moravskoslezském kraji. V porovnání s ostatními odvětvími je geografická koncentrace tohoto odvětví v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita tohoto odvětví je v ČR také podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má toto odvětví na Vysočině, kde tvoří Výroba strojů a zařízení více než 5 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z tohoto odvětví pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,9 % osob, což je o 0 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v tomto odvětví má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami z odvětví Výroba strojů a zařízení téměř 45 %. Druhou největší část tvoří v tomto odvětví osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v tomto odvětví téměř 38 %. Osob s terciárním vzděláním je v tomto odvětví téměř 13 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 83 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 11 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v tomto odvětví je 11,8 let. To je o 0,6 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je průměrná délka vzdělávání osob z tohoto odvětví 13. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v tomto odvětví má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří více než 22 % z celého odvětví. Druhou největší skupinou jsou v tomto odvětví osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří téměř 16 % tohoto odvětví. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby

·      s terciárním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika,

·      se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství,

·      se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže,

·      se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa.


Genderové a věkové charakteristiky

V odvětví Výroba strojů a zařízení převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 78 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 22 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 42,9 roku. To je o 0,4 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Odvětví Výroba strojů a zařízení je 11. nejstarší ze všech odvětví v ČR.

Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 8 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o dva procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními odvětvími je tak atraktivita tohoto odvětví pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst v odvětví Výroba strojů a zařízení činila v roce 2013 v ČR 3,94 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,13 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst v tomto odvětví 4,33 bodu, byla tedy o 0,39 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst v tomto odvětví v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst odvětví Výroba strojů a zařízení nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,62 bodu.
Zpět