Přeskočit navigaci

Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Pracovníci s odpady (ISCO 961), kde je zaměstnáno zhruba 57 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Ostatní pomocní pracovníci (ISCO 962).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 8 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Uklízeči veřejných prostranství (ISCO 96131)

·      Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení (ISCO 96299)

·      Hlídači parkovišť a tržišť (ISCO 96291)

·      Šatnáři (ISCO 96293)

·      Uvaděči (ISCO 96292)

·      Ostatní pracovníci v oblasti odpadu a čištění (ISCO 96139)

·      Čističi kanalizací (ISCO 96132)

·      Toaletáři (ISCO 96294)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 31 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci podíl 0,6 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 7. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,1 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 2,3 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,1 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,5 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 4 tisíce, tedy přibližně o 14 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 11 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci potřeba nově obsadit zhruba 7 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci je v ČR zaměstnána v odvětví Veřejná správa a obrana. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti, dále Doprava, skladování a poštovní činnosti a také Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání podprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci je zaměstnána v Ústeckém kraji. V tomto kraji pracuje více než 14 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 13 % pracuje v Moravskoslezském kraji, více než 10 % v Jihomoravském kraji, více než 9 % v Praze a více než 8 % v Olomouckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Ústeckém kraji, kde tvoří Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci více než 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 1,5 % osob, což je o 4,4 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci téměř 57 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se základním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 25 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,2 let. To je o 2,1 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 2. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob základní vzdělání s oborem Obecné vzdělání. Tyto osoby tvoří více než 25 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství. Ty tvoří více než 12 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 73 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 17 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 44,7 roku. To je o 2,2 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci je 9. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 7 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o tři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci činila v roce 2013 v ČR 2,00 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,16 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 2,01 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci s odpady a ostatní pomocní pracovníci nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,24 bodu.
Zpět