Přeskočit navigaci

Pomocní pracovníci ve výrobě

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Pomocní pracovníci ve výrobě (ISCO 932).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 5 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Manipulační dělníci ve výrobě (ISCO 93291)

·      Pomocní dělníci ve výrobě (ISCO 93292)

·      Pomocní montážní dělníci (ISCO 93293)

·      Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení (ISCO 93299)

·      Mazači strojů a zařízení (ISCO 93294)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 80 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Pomocní pracovníci ve výrobě podíl 1,6 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 24. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,4 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,8 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,9 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,7 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Pomocní pracovníci ve výrobě do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 14 tisíc, tedy přibližně o 18 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 15 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Pomocní pracovníci ve výrobě potřeba nově obsadit zhruba 1 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Pomocní pracovníci ve výrobě je v ČR zaměstnána v odvětví Výroba dopravních prostředků. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba kovů a kovodělných výrobků. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů, dále Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků a také Potravinářský a tabákový průmysl. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je průměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Pomocní pracovníci ve výrobě je zaměstnána v Jihomoravském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 13 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 12 % pracuje v Moravskoslezském kraji, téměř 11 % v Královéhradeckém kraji, téměř 10 % ve Středočeském kraji a více než 9 % v Olomouckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Královéhradeckém kraji, kde tvoří Pomocní pracovníci ve výrobě téměř 4 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 3,0 % osob, což je o 2,9 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Pomocní pracovníci ve výrobě více než 64 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se základním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 18 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,4 let. To je o 2,0 roky méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 4. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob základní vzdělání s oborem Obecné vzdělání. Tyto osoby tvoří téměř 18 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže. Ty tvoří téměř 11 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Pomocní pracovníci ve výrobě převládají mezi zaměstnanými v ČR ženy. Ty tvoří téměř 56 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 13 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 39,4 roku. To je o 3,1 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pomocní pracovníci ve výrobě je 5. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 9 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je stejný podíl, jako je mezi všemi zaměstnanými v ČR. Atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy je tedy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pomocní pracovníci ve výrobě činila v roce 2013 v ČR 1,89 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,26 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 1,88 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pomocní pracovníci ve výrobě nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,37 bodu.
Zpět