Přeskočit navigaci

Uklízeči a pomocníci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech (ISCO 911), kde je zaměstnáno zhruba 96 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci (ISCO 912).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 9 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních (ISCO 91123)

·      Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech (ISCO 91121)

·      Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních (ISCO 91122)

·      Ostatní uklízeči a pomocníci (ISCO 91129)

·      Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů (ISCO 91126)

·      Uklízeči prodejních prostor (ISCO 91127)

·      Uklízeči ve stravovacích zařízeních, potravinářských a farmaceutických výrobních prostorech (ISCO 91124)

·      Uklízeči v provozovnách osobních služeb (ISCO 91128)

·      Uklízeči veřejných dopravních prostředků (ISCO 91125)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 99 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Uklízeči a pomocníci podíl 2,0 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 21. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,5 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 8,0 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 3,7 % ze všech zaměstnaných, tedy o 1,7 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.
*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Uklízeči a pomocníci do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 14 tisíc, tedy přibližně o 14 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 36 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Uklízeči a pomocníci potřeba nově obsadit zhruba 22 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Uklízeči a pomocníci je v ČR zaměstnána v odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Vzdělávání. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Zdravotní a sociální péče, dále Ubytování, stravování a pohostinství a také Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nadprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Uklízeči a pomocníci je zaměstnána v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 14 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 13 % pracuje v Praze, téměř 11 % v Jihomoravském kraji, více než 10 % ve Středočeském kraji a více než 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Olomouckém kraji, kde tvoří Uklízeči a pomocníci více než 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 1,8 % osob, což je o 4,1 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Uklízeči a pomocníci více než 56 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se základním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 25 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,2 let. To je o 2,1 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání vůbec nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob základní vzdělání s oborem Obecné vzdělání. Tyto osoby tvoří více než 25 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže. Ty tvoří více než 17 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Potravinářství.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Uklízeči a pomocníci převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří více než 93 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 50 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 46,8 roku. To je o 4,3 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Uklízeči a pomocníci je 4. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 4 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o šest procentních bodů méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nízká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Uklízeči a pomocníci činila v roce 2013 v ČR 1,88 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,28 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 1,87 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Uklízeči a pomocníci nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,37 bodu.Zpět