Přeskočit navigaci

Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Obsluha pojízdných zařízení (ISCO 834), kde je zaměstnáno zhruba 86 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků (ISCO 831) a Pracovníci lodní posádky (ISCO 835).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 30 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (ISCO 83443)

·      Traktoristé a obsluha zemědělských strojů (ISCO 83411)

·      Obsluha zemních a příbuzných strojů (ISCO 83422)

·      Řidiči vysokozdvižných vozíků (ISCO 83441)

·      Strojvedoucí lokomotiv, vlaků (ISCO 83112)

·      Obsluha jeřábů (ISCO 83431)

·      Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři (ISCO 83122)

·      Signalisti (ISCO 83123)

·      Řidiči a obsluha lesnických strojů (ISCO 83412)

·      Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků) (ISCO 83439)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 136 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí podíl 2,7 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 10. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,8 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 2,3 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,1 % ze všech zaměstnaných, tedy o 1,6 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 3 tisíce, tedy přibližně o 2 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 26 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí potřeba nově obsadit zhruba 23 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí je v ČR zaměstnána v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, dále Stavebnictví a také Výroba kovů a kovodělných výrobků. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nadprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí je zaměstnána ve Středočeském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 15 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 11 % pracuje v Moravskoslezském kraji, téměř 10 % v Jihomoravském kraji, téměř 9 % v Ústeckém kraji a téměř 8 % v Plzeňském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Plzeňském kraji, kde tvoří Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí více než 4 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,4 % osob, což je o 1,6 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí téměř 70 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 22 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,7 let. To je o 1,7 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 9. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla. Tyto osoby tvoří více než 20 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří téměř 14 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, dále se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo).


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří téměř 87 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 30 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,3 roku. To je o 0,8 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí je 22. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí činila v roce 2013 v ČR 2,76 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,40 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 2,78 bodu, byla tedy o 0,02 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Obsluha pojízdných zařízení a strojvedoucí nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,47 bodu.Zpět