Přeskočit navigaci

Montážní dělníci výrobků a zařízení

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Montážní dělníci výrobků a zařízení (ISCO 821).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 10 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Montážní dělníci elektronických zařízení (ISCO 82122)

·      Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů (ISCO 82197)

·      Montážní dělníci výrobků z kovů (ISCO 82191)

·      Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (ISCO 82121)

·      Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů (ISCO 82192)

·      Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů (ISCO 82193)

·      Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů (ISCO 82199)

·      Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky (ISCO 82196)

·      Montážní dělníci výrobků z kartonu a papíru (ISCO 82194)

·      Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže (ISCO 82195)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 137 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení podíl 2,8 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 8. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 2,0 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,7 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,8 % ze všech zaměstnaných, tedy o 2,0 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 1 tisíc, tedy o necelé 1 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 21 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení potřeba nově obsadit zhruba 20 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení je v ČR zaměstnána v odvětví Výroba dopravních prostředků. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba strojů a zařízení, dále Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků a také Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání průměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení je zaměstnána ve Středočeském kraji. V tomto kraji pracuje více než 13 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 11 % pracuje v Moravskoslezském kraji, zhruba 9 % v Plzeňském kraji, téměř 9 % v Libereckém kraji a téměř 8 % v Pardubickém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Libereckém kraji, kde tvoří Montážní dělníci výrobků a zařízení téměř 6 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,6 % osob, což je o 0,3 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení téměř 64 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 26 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,7 let. To je o 1,6 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 13. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže. Tyto osoby tvoří více než 10 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří více než 10 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je téměř 52 %. To je o 9 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 39,5 roku. To je o 3,0 roky méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení je 6. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o dva procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení činila v roce 2013 v ČR 2,80 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,36 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 2,81 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Montážní dělníci výrobků a zařízení nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,44 bodu.Zpět