Přeskočit navigaci

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (ISCO 816).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 9 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek (ISCO 81602)

·      Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb (ISCO 81601)

·      Obsluha ostatních strojů a zařízení na výrobu, zpracování, uchování potravin a příbuzných výrobků (ISCO 81609)

·      Obsluha strojů na výrobu nápojů (ISCO 81605)

·      Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků (ISCO 81603)

·      Obsluha strojů na zpracování tabáku (ISCO 81608)

·      Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů (včetně sušení, konzervování a mražení) (ISCO 81604)

·      Obsluha strojů na zpracování cukru, čaje, kávy a kakaa (ISCO 81607)

·      Obsluha strojů na zpracování mouky (ISCO 81606)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 18 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků podíl 0,4 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 3. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,7 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 750 tisíc osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,4 % ze všech zaměstnaných, tedy stejně, jako je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 500 osob. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 3 tisíce osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků potřeba nově obsadit necelá 4 tisíce pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků je v ČR zaměstnána v odvětví Potravinářský a tabákový průmysl. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti a také Ubytování, stravování a pohostinství. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je podprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků je zaměstnána ve Středočeském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 20 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 15 % pracuje v Jihomoravském kraji, zhruba 10 % v Moravskoslezském kraji, téměř 10 % v Olomouckém kraji a více než 9 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání ve Středočeském kraji, kde tvoří Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků téměř 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 2,2 % osob, což je o 3,7 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků téměř 60 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 23 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,8 let. To je o 1,5 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 16. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob základní vzdělání s oborem Obecné vzdělání. Tyto osoby tvoří zhruba 13 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže. Ty tvoří téměř 13 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Potravinářství, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků převládají mezi zaměstnanými v ČR ženy. Ty tvoří téměř 61 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 17 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,2 roku. To je o 0,3 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků je 27. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 5 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o pět procentních bodů méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nízká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků činila v roce 2013 v ČR 2,72 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,44 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 2,71 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,54 bodu.
Zpět