Přeskočit navigaci

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (ISCO 812).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 9 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů (ISCO 81219)

·      Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (ISCO 81222)

·      Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů (ISCO 81214)

·      Obsluha kovacích lisů a bucharů (ISCO 81216)

·      Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) (ISCO 81212)

·      Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů) (ISCO 81211)

·      Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách (ISCO 81215)

·      Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů (ISCO 81221)

·      Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů (ISCO 81213)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 33 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů podíl 0,7 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 9. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,2 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 580 tisíc osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,3 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,4 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 1 tisíc, tedy zhruba o 1 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 5 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů potřeba nově obsadit zhruba 6 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů je v ČR zaměstnána v odvětví Výroba kovů a kovodělných výrobků. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba dopravních prostředků. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba strojů a zařízení, dále Výroba elektrických a optických přístrojů a také Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nadprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů je zaměstnána v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 26 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 11 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 9 % v Jihočeském kraji, zhruba 9 % na Vysočině a téměř 9 % v Olomouckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Moravskoslezském kraji, kde tvoří Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů téměř 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 1,4 % osob, což je o 4,5 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů téměř 65 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 22 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,6 let. To je o 1,7 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 7. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří více než 27 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají základní vzdělání s oborem Obecné vzdělání. Ty tvoří téměř 12 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří téměř 77 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 20 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 41,9 roku. To je o 0,6 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů je 24. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů činila v roce 2013 v ČR 2,81 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,35 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 2,82 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,43 bodu.Zpět