Přeskočit navigaci

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech (ISCO 754).

Při podrobném členění povolání podle 4. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 5 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (ISCO 7543)

·      Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení (ISCO 7549)

·      Střelmistři (ISCO 7542)

·      Hubitelé škůdců (ISCO 7544)

·      Potápěči (ISCO 7541)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 26 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech podíl 0,5 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 5. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,7 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 600 tisíc osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,3 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,2 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 6 tisíc, tedy přibližně o 22 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 7 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech potřeba nově obsadit zhruba 1 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech je v ČR zaměstnána v odvětví Výroba dopravních prostředků. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba kovů a kovodělných výrobků, dále Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků a také Výroba strojů a zařízení. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech je zaměstnána v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 13 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 11 % pracuje v Královéhradeckém kraji, více než 10 % v Plzeňském kraji, více než 9 % v Jihomoravském kraji a téměř 9 % na Vysočině. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Libereckém kraji, kde tvoří Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech více než 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,4 % osob, což je o 1,5 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech více než 45 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským nematuritním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání také zhruba 45 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,3 let. To je o 1,0 rok méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 26. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří téměř 14 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže. Ty tvoří téměř 11 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod, a také osoby se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech převládají mezi zaměstnanými v ČR ženy. Ty tvoří téměř 58 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 14 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 39,7 roku. To je o 2,8 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech je 8. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 9 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o jeden procentní bod méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech činila v roce 2013 v ČR 3,18 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,98 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,19 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,07 bodu.
Zpět