Přeskočit navigaci

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech (ISCO 753).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 14 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Krejčí (ISCO 75311)

·      Čalouníci nábytku (ISCO 75341)

·      Střihači textilu, kůží a podobných materiálů (ISCO 75323)

·      Výrobci a opraváři obuvi (ISCO 75361)

·      Ostatní pracovníci příbuzní modelářům oděvů a střihačům (ISCO 75329)

·      Čalouníci dopravních prostředků (ISCO 75342)

·      Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci (ISCO 75349)

·      Modeláři oděvů (ISCO 75321)

·      Výrobci matrací (ISCO 75343)

·      Modeláři technické konfekce (ISCO 75322)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 29 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech podíl 0,6 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 6. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,7 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,1 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,5 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 7 tisíc, tedy přibližně o 22 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 8 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech potřeba nově obsadit zhruba 1 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech je v ČR zaměstnána v odvětví Textilní, oděvní a kožedělný průmysl. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba dopravních prostředků. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti, dále Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený a také Zdravotní a sociální péče. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nadprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech je zaměstnána v Jihomoravském kraji. V tomto kraji pracuje více než 16 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 9 % pracuje v Ústeckém kraji, více než 8 % v Praze, zhruba 8 % v Olomouckém kraji a téměř 8 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR také velmi nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Karlovarském kraji, kde tvoří Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech více než 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 1,7 % osob, což je o 4,2 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech téměř 67 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 25 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,8 let. To je o 1,6 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 14. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže. Tyto osoby tvoří téměř 48 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže. Ty tvoří více než 12 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo).


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří více než 83 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 40 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,7 roku. To je o 1,2 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech je 15. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 4 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o šest procentních bodů méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nízká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech činila v roce 2013 v ČR 2,94 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,22 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 2,96 bodu, byla tedy o 0,02 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,29 bodu.Zpět