Přeskočit navigaci

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci (ISCO 752).

Při podrobném členění povolání podle 4. úrovně klasifikace ISCO-08 spadají do této skupiny povolání celkem 3 různá detailní povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (ISCO 7522)

·      Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků (ISCO 7523)

·      Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva (ISCO 7521)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 41 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci podíl 0,8 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 13. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,1 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,1 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,5 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,3 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 9 tisíc, tedy přibližně o 22 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 10 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci potřeba nově obsadit zhruba 1 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci je v ČR zaměstnána v odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Stavebnictví. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl, dále Zdravotní a sociální péče a také Výroba dopravních prostředků. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nadprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je průměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci je zaměstnána v Jihomoravském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 15 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 10 % pracuje v Moravskoslezském kraji, téměř 9 % ve Středočeském kraji, zhruba 9 % v Jihočeském kraji a více než 8 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání na Vysočině, kde tvoří Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci více než 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 2,4 % osob, což je o 3,5 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci téměř 68 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 27 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11 let. To je o 1,3 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 18. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo). Tyto osoby tvoří téměř 50 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo). Ty tvoří více než 9 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří téměř 97 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 40 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 40,7 roku. To je o 1,8 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci je 14. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 8 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o dva procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci činila v roce 2013 v ČR 3,19 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,97 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,17 bodu, byla tedy o 0,02 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,08 bodu.
Zpět