Přeskočit navigaci

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení (ISCO 741), kde je zaměstnáno zhruba 82 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií (ISCO 742).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 5 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) (ISCO 74121)

·      Provozní elektromechanici (ISCO 74123)

·      Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení (ISCO 74131)

·      Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích (ISCO 74122)

·      Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení (ISCO 74132)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 106 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky podíl 2,1 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 17. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,7 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,6 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,5 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 15 tisíc, tedy přibližně o 14 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 19 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky potřeba nově obsadit zhruba 4 tisíce pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky je v ČR zaměstnána v odvětví Stavebnictví. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený, dále Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a také Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nadprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky je zaměstnána v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 14 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 13 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 11 % v Praze, téměř 11 % ve Středočeském kraji a téměř 9 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Moravskoslezském kraji, kde tvoří Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,4 % osob, což je o 1,5 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky více než 52 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 45 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,3 let. To je o 1,1 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 25. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Elektrotechnika a energetika. Tyto osoby tvoří více než 37 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Elektrotechnika a energetika. Ty tvoří více než 28 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Elektronika a automatizace, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Elektronika a automatizace.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 94 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 38 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,6 roku. To je o 1,1 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky je 17. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o tři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky činila v roce 2013 v ČR 3,59 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,57 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,58 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,66 bodu.Zpět