Přeskočit navigaci

Pracovníci polygrafie

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Pracovníci polygrafie (ISCO 732).

Při podrobném členění povolání podle 4. úrovně klasifikace ISCO-08 spadají do této skupiny povolání celkem 3 různé detailní povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Tiskaři (ISCO 7322)

·      Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih (ISCO 7323)

·      Pracovníci přípravy tisku (ISCO 7321)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 18 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Pracovníci polygrafie podíl 0,4 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o vůbec nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,5 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 590 tisíc osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,3 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.
*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Pracovníci polygrafie do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 1 tisíc, tedy přibližně o 2 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 3 tisíce osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Pracovníci polygrafie potřeba nově obsadit zhruba 2 tisíce pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci polygrafie je v ČR zaměstnána v odvětví Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Vydavatelské a mediální činnosti. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků, dále Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti a také Textilní, oděvní a kožedělný průmysl. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je podprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci polygrafie je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 22 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 15 % pracuje ve Středočeském kraji, téměř 11 % v Moravskoslezském kraji, více než 8 % v Jihomoravském kraji a zhruba 8 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání ve Zlínském kraji, kde tvoří Pracovníci polygrafie necelé 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 13,1 % osob, což je o 7,1 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Pracovníci polygrafie téměř 44 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 40 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,3 let. To je o 1,0 rok méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 27. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce. Tyto osoby tvoří více než 17 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce. Ty tvoří více než 14 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Pracovníci polygrafie převládají mezi zaměstnanými v ČR muži. Ti tvoří téměř 63 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 6 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,6 roku. To je o 1,1 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pracovníci polygrafie je 18. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 5 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci polygrafie činila v roce 2013 v ČR 3,46 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,70 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,48 bodu, byla tedy o 0,02 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci polygrafie nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,77 bodu.Zpět