Přeskočit navigaci

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel (ISCO 731).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 24 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Skláři dutého, lisovaného a technického skla (ISCO 73152)

·      Umělečtí truhláři a řezbáři (ISCO 73172)

·      Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů (ISCO 73191)

·      Brusiči skla (ISCO 73153)

·      Malíři skla a keramiky (ISCO 73161)

·      Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů (ISCO 73113)

·      Keramici (kromě uměleckých) (ISCO 73142)

·      Ostatní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů (ISCO 73169)

·      Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro) (ISCO 73112)

·      Výrobci bižuterie (ISCO 73154)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 21 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel podíl 0,4 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 4. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,8 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 630 tisíc osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,3 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 1 tisíc, tedy přibližně o 2 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 4 tisíce osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel potřeba nově obsadit zhruba 3 tisíce pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel je v ČR zaměstnána v odvětví Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů, dále Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti a také Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání podprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel je zaměstnána v Libereckém kraji. V tomto kraji pracuje téměř 19 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 13 % pracuje ve Středočeském kraji, více než 11 % v Ústeckém kraji, téměř 9 % v Jihomoravském kraji a více než 8 % v Praze. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Libereckém kraji, kde tvoří Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel více než 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 3,3 % osob, což je o 2,6 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel více než 58 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 34 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,1 let. To je o 1,2 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 21. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo). Tyto osoby tvoří téměř 17 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří více než 9 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Uměleckořemeslné dovednosti.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je téměř 50 %. To je o 6 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,0 roku. To je o 0,5 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel je 24. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel činila v roce 2013 v ČR 3,36 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,80 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,37 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,87 bodu.Zpět