Přeskočit navigaci

Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických)

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) (ISCO 723).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 13 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Mechanici a opraváři osobních automobilů (ISCO 72311)

·      Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (ISCO 72335)

·      Mechanici a opraváři zemědělských strojů a zařízení (ISCO 72334)

·      Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů) (ISCO 72339)

·      Mechanici a opraváři nákladních automobilů (ISCO 72312)

·      Mechanici a opraváři kolejových vozidel (ISCO 72332)

·      Mechanici a opraváři obráběcích strojů (ISCO 72333)

·      Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení (ISCO 72336)

·      Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů (ISCO 72313)

·      Mechanici a opraváři ostatních motorových vozidel (ISCO 72319)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 111 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) podíl 2,2 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 13. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,2 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,5 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,6 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,6 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 16 tisíc, tedy přibližně o 14 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 20 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) potřeba nově obsadit zhruba 4 tisíce pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) je v ČR zaměstnána v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba dopravních prostředků. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený, dále Doprava, skladování a poštovní činnosti a také Zemědělství, lesnictví a rybolov. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání podprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je průměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) je zaměstnána ve Středočeském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 16 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 10 % pracuje v Praze, téměř 10 % v Jihomoravském kraji, více než 9 % v Moravskoslezském kraji a více než 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání ve Středočeském kraji, kde tvoří Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) více než 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,2 % osob, což je o 0,7 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) více než 65 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 31 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,1 let. To je o 1,3 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 19. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla. Tyto osoby tvoří téměř 41 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří téměř 14 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 99 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 43 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 41,6 roku. To je o 0,9 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) je 23. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 8 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o dva procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) činila v roce 2013 v ČR 3,27 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,89 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,29 bodu, byla tedy o 0,02 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,96 bodu.Zpět