Přeskočit navigaci

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci (ISCO 722).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 17 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Zámečníci strojů (ISCO 72222)

·      Provozní zámečníci, údržbáři (ISCO 72223)

·      Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů (ISCO 72231)

·      Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů (ISCO 72237)

·      Nástrojaři (ISCO 72221)

·      Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) (ISCO 72239)

·      Strojírenští kovodělníci (ISCO 72224)

·      Brusiči nástrojů a kovů (ISCO 72241)

·      Seřizovači a obsluha konvenčních fréz (ISCO 72232)

·      Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení (ISCO 72233)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 163 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci podíl 3,3 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 5. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,9 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 2,5 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,2 % ze všech zaměstnaných, tedy o 2,1 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 23 tisíc, tedy přibližně o 14 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 30 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci potřeba nově obsadit zhruba 7 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci je v ČR zaměstnána v odvětví Výroba kovů a kovodělných výrobků. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba strojů a zařízení. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba dopravních prostředků, dále Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený a také Výroba elektrických a optických přístrojů. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání průměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci je zaměstnána v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 15 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 11 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 10 % ve Středočeském kraji, více než 8 % na Vysočině a téměř 8 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání na Vysočině, kde tvoří Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci téměř 6 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 2,6 % osob, což je o 3,3 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci více než 71 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 25 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,8 let. To je o 1,5 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 17. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří více než 51 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří téměř 16 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, a také osoby se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 95 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 39 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,6 roku. To je o 0,1 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci je 28. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 9 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je stejný podíl, jako je mezi všemi zaměstnanými v ČR. Atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy je tedy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci činila v roce 2013 v ČR 3,15 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,01 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,16 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,09 bodu.Zpět