Přeskočit navigaci

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci (ISCO 721).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 10 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Svářeči (ISCO 72121)

·      Karosáři a autoklempíři (ISCO 72132)

·      Slévači (ISCO 72113)

·      Formíři a jádraři ve slévárnách (ISCO 72112)

·      Ostatní pracovníci na zpracování plechu (ISCO 72139)

·      Páječi (ISCO 72123)

·      Klempíři (kromě stavebních) (ISCO 72131)

·      Řezači plamenem (ISCO 72122)

·      Montéři kotláři (včetně opravářů) (ISCO 72133)

·      Modeláři slévárenští (ISCO 72111)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 54 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci podíl 1,1 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 17. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,3 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 2,1 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,0 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 7 tisíc, tedy přibližně o 14 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 10 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci potřeba nově obsadit zhruba 3 tisíce pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci je v ČR zaměstnána v odvětví Výroba kovů a kovodělných výrobků. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba dopravních prostředků. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba strojů a zařízení, dále Stavebnictví a také Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání průměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je podprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci je zaměstnána v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 16 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 13 % pracuje ve Středočeském kraji, více než 10 % v Jihomoravském kraji, více než 8 % v Ústeckém kraji a téměř 8 % v Plzeňském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR také podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání na Vysočině, kde tvoří Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci téměř 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,3 % osob, což je o 0,6 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci více než 78 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 16 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,7 let. To je o 1,7 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 10. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří téměř 35 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla. Ty tvoří téměř 21 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, a také osoby se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 95 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 39 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 40,4 roku. To je o 2,1 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci je 12. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci činila v roce 2013 v ČR 3,06 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,10 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,03 bodu, byla tedy o 0,03 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,21 bodu.Zpět