Přeskočit navigaci

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb (ISCO 712), kde je zaměstnáno zhruba 76 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Malíři a příbuzní pracovníci, pracovníci povrchového čištění budov (ISCO 713).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 23 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Instalatéři vodovodů (ISCO 71263)

·      Stavební instalatéři (ISCO 71261)

·      Obkladači (ISCO 71223)

·      Malíři interiérů (ISCO 71311)

·      Instalatéři ústředního topení (ISCO 71264)

·      Stavební klempíři (ISCO 71267)

·      Stavební lakýrníci a natěrači (ISCO 71312)

·      Lakýrníci automobilů a jiných vozidel (ISCO 71321)

·      Podlaháři (kromě parketářů) (ISCO 71221)

·      Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků (ISCO 71322)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 121 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb podíl 2,4 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 11. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,2 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 4,1 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,9 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,5 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 2 tisíce, tedy přibližně o 2 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 17 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb potřeba nově obsadit zhruba 19 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb je v ČR zaměstnána v odvětví Stavebnictví. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, dále Výroba kovů a kovodělných výrobků a také Výroba strojů a zařízení. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nadprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb je zaměstnána ve Středočeském kraji. V tomto kraji pracuje více než 14 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 14 % pracuje v Praze, téměř 10 % v Moravskoslezském kraji, více než 9 % v Jihomoravském kraji a více než 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání ve Středočeském kraji, kde tvoří Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb více než 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 2,6 % osob, což je o 3,3 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb téměř 82 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 15 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,7 let. To je o 1,6 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 12. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství. Tyto osoby tvoří více než 51 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří více než 11 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří téměř 99 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 42 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43 roku. To je o 0,5 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb je 25. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 5 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o pět procentních bodů méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nízká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb činila v roce 2013 v ČR 3,18 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,98 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,15 bodu, byla tedy o 0,03 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,09 bodu.Zpět