Přeskočit navigaci

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (ISCO 711).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 12 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (ISCO 71121)

·      Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby (ISCO 71195)

·      Stavební údržbáři budov (ISCO 71191)

·      Stavební truhláři (ISCO 71152)

·      Tesaři (ISCO 71151)

·      Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) (ISCO 71194)

·      Montéři suchých staveb (ISCO 71124)

·      Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení (ISCO 71199)

·      Lešenáři (ISCO 71193)

·      Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva (ISCO 71122)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 152 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby podíl 3,1 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 6. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,5 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 4,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 2,0 % ze všech zaměstnaných, tedy o 1,1 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 3 tisíce, tedy přibližně o 2 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 21 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby potřeba nově obsadit zhruba 24 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby je v ČR zaměstnána v odvětví Stavebnictví. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků, dále Veřejná správa a obrana a také Zdravotní a sociální péče. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby je zaměstnána ve Středočeském kraji. V tomto kraji pracuje více než 12 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších zhruba 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 11 % v Moravskoslezském kraji, více než 8 % v Praze a více než 7 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Karlovarském kraji, kde tvoří Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby více než 4 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 3,9 % osob, což je o 2,1 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby více než 78 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 15 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10,6 let. To je o 1,7 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 6. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství. Tyto osoby tvoří více než 50 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Výroba a zpracování materiálů (dřevo, papír, plasty, sklo). Ty tvoří více než 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, a také osoby se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří téměř 100 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 43 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,8 roku. To je o 0,3 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby je 26. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 4 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o pět procentních bodů méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nízká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby činila v roce 2013 v ČR 2,94 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,22 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 2,93 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,31 bodu.Zpět