Přeskočit navigaci

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR devět skupin odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Chovatelé zvířat pro trh (ISCO 612), kde je zaměstnáno zhruba 34 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Zahradníci a pěstitelé (ISCO 611), Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech (ISCO 621), Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství (ISCO 613), Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství (ISCO 633), Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti (ISCO 622), Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě (ISCO 631), Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě (ISCO 632) a nejmenší je skupina Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé (ISCO 634).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 15 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí (ISCO 61213)

·      Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva (ISCO 62102)

·      Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa (ISCO 62101)

·      Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin (ISCO 61131)

·      Zahradníci floristé a květináři (ISCO 61133)

·      Chovatelé a ošetřovatelé koní (ISCO 61211)

·      Chovatelé a ošetřovatelé prasat (ISCO 61212)

·      Zahradníci krajináři (ISCO 61132)

·      Zahradníci travnatých ploch, greenkeepeři (ISCO 61136)

·      Zahradníci sadovníci a školkaři (ISCO 61134)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 60 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství podíl 1,2 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 22. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 3,2 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 8,8 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 4,1 % ze všech zaměstnaných, tedy o 2,9 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 9 tisíc, tedy přibližně o 15 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 14 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství potřeba nově obsadit zhruba 5 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství je v ČR zaměstnána v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, dále Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti a také Veřejná správa a obrana. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství je zaměstnána v Jihomoravském kraji. V tomto kraji pracuje zhruba 12 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 12 % pracuje v Jihočeském kraji, více než 11 % v Moravskoslezském kraji, více než 10 % ve Středočeském kraji a více než 10 % na Vysočině. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR průměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání na Vysočině, kde tvoří Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 1,9 % osob, což je o 4,1 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství více než 53 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 33 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,2 let. To je o 1,2 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 22. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Rostlinná a živočišná výroba a rybářství. Tyto osoby tvoří více než 10 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Motorová vozidla, lodě a letadla. Ty tvoří více než 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Rostlinná a živočišná výroba a rybářství.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství převládají mezi zaměstnanými v ČR muži. Ti tvoří téměř 67 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 10 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 44,3 roku. To je o 1,8 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství je 13. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 4 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o pět procentních bodů méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nízká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství činila v roce 2013 v ČR 3,01 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,15 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,15 bodu, byla tedy o 0,14 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,10 bodu.
Zpět