Přeskočit navigaci

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (ISCO 541).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 27 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Pracovníci ostrahy, strážní (ISCO 54142)

·      Strážníci (ISCO 54125)

·      Vrátní (ISCO 54141)

·      Referenti Policie ČR (ISCO 54121)

·      Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR (ISCO 54111)

·      Ostatní pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy (ISCO 54199)

·      Ostatní pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (ISCO 54149)

·      Asistenti Policie ČR (ISCO 54123)

·      Ostatní pracovníci vězeňské služby (ISCO 54139)

·      Asistenti Vězeňské služby ČR (ISCO 54132)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 106 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy podíl 2,1 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 18. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,1 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,5 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,6 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,5 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 6 tisíc, tedy přibližně o 6 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 18 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy potřeba nově obsadit zhruba 24 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy je v ČR zaměstnána v odvětví Veřejná správa a obrana. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti, dále Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a také Doprava, skladování a poštovní činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nadprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 15 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 12 % pracuje v Moravskoslezském kraji, téměř 11 % v Ústeckém kraji, téměř 11 % v Jihomoravském kraji a více než 10 % ve Středočeském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Ústeckém kraji, kde tvoří Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy více než 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 8,1 % osob, což je o 2,2 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy více než 50 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským nematuritním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 31 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,9 let. To je o 0,4 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 29. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří téměř 9 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Ochrana osob, majetku a zdraví při práci. Ty tvoří téměř 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 83 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 26 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,7 roku. To je o 1,2 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy je 16. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je stejný podíl, jako je mezi všemi zaměstnanými v ČR. Atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy je tedy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy činila v roce 2013 v ČR 3,44 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,72 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,40 bodu, byla tedy o 0,04 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,85 bodu.
Zpět