Přeskočit navigaci

Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod.

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek (ISCO 523), kde je zaměstnáno zhruba 47 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Ostatní pracovníci v oblasti prodeje (ISCO 524) a Stánkoví a pouliční prodavači potravin (ISCO 521).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 8 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Pokladníci v prodejnách (ISCO 52303)

·      Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení (ISCO 52499)

·      Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě (ISCO 52305)

·      Pokladníci v organizacích (ISCO 52302)

·      Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních (ISCO 52301)

·      Pokladníci a prodavači vstupenek v kulturních zařízeních (ISCO 52304)

·      Pracovníci v půjčovnách (ISCO 52491)

·      Ostatní pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek (ISCO 52309)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 63 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. podíl 1,3 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 25. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,1 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,1 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,5 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,2 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 15 tisíc, tedy přibližně o 23 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 16 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. potřeba nově obsadit zhruba 1 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. je v ČR zaměstnána v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti, dále Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti a také Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. je zaměstnána ve Středočeském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 16 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 15 % pracuje v Praze, více než 11 % v Ústeckém kraji, více než 9 % v Moravskoslezském kraji a téměř 9 % v Jihomoravském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR také průměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Ústeckém kraji, kde tvoří Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. téměř 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,6 % osob, což je o 1,3 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. téměř 47 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 43 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,3 let. To je o 1,1 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 24. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Velkoobchod a maloobchod. Tyto osoby tvoří téměř 20 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Obecné vzdělání. Ty tvoří více než 6 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování, dále se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří téměř 79 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 35 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 40,4 roku. To je o 2,1 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. je 11. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o tři procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. činila v roce 2013 v ČR 3,73 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,43 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,74 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,52 bodu.
Zpět