Přeskočit navigaci

Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách (ISCO 522).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 9 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Prodavači potravinářského zboží (ISCO 52232)

·      Prodavači ostatního zboží v prodejnách (ISCO 52239)

·      Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie (ISCO 52235)

·      Prodavači smíšeného zboží (ISCO 52231)

·      Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb (ISCO 52236)

·      Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků (ISCO 52233)

·      Prodavači drogistického zboží, kosmetiky (ISCO 52234)

·      Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu (ISCO 52237)

·      Prodavači sportovních potřeb (ISCO 52238)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 247 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci podíl 5,0 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o vůbec největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,7 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 12,7 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 5,9 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,9 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 57 tisíc, tedy přibližně o 23 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 59 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci potřeba nově obsadit zhruba 2 tisíce pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci je v ČR zaměstnána v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Potravinářský a tabákový průmysl. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci je zaměstnána v Moravskoslezském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 12 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 11 % pracuje ve Středočeském kraji, zhruba 11 % v Praze, více než 9 % v Jihomoravském kraji a téměř 9 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Ústeckém kraji, kde tvoří Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci více než 6 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 3,4 % osob, což je o 2,6 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci téměř 49 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 40 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,4 let. To je o 1,0 rok méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 28. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Velkoobchod a maloobchod. Tyto osoby tvoří téměř 26 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Obecné vzdělání. Ty tvoří téměř 6 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří téměř 74 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 30 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 41,3 roku. To je o 1,2 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci je 18. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 9 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o jeden procentní bod méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci činila v roce 2013 v ČR 3,33 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,83 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,39 bodu, byla tedy o 0,06 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,86 bodu.Zpět