Přeskočit navigaci

Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech (ISCO 514), kde je zaměstnáno zhruba 69 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu (ISCO 511) a Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb (ISCO 516).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 19 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Kosmetici a maskéři (ISCO 51421)

·      Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví) (ISCO 51423)

·      Manikéři a pedikéři (ISCO 51422)

·      Vlakvedoucí v osobní dopravě (ISCO 51121)

·      Průvodci a delegáti v cestovním ruchu (ISCO 51131)

·      Průvodci v kulturních zařízeních (ISCO 51132)

·      Průvodčí vlaků v osobní dopravě (ISCO 51122)

·      Stevardi a letušky (ISCO 51111)

·      Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (ISCO 51649)

·      Revizoři v osobní dopravě (ISCO 51123)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 63 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb podíl 1,3 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 26. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,8 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,0 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,4 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 4 tisíce, tedy přibližně o 6 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 11 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb potřeba nově obsadit zhruba 15 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb je v ČR zaměstnána v odvětví Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti, dále Vzdělávání a také Zdravotní a sociální péče. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nadprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 16 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 13 % pracuje ve Středočeském kraji, téměř 13 % v Jihomoravském kraji, téměř 10 % v Ústeckém kraji a více než 8 % v Moravskoslezském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR také průměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Karlovarském kraji, kde tvoří Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 3,9 % osob, což je o 2,0 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské nematuritní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb více než 48 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 41 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,6 let. To je o 0,8 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 29. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Kadeřnické a kosmetické služby. Tyto osoby tvoří téměř 33 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Kadeřnické a kosmetické služby. Ty tvoří více než 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří téměř 83 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 39 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 40,7 roku. To je o 1,8 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb je 13. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o jeden procentní bod více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb činila v roce 2013 v ČR 3,56 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,60 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,54 bodu, byla tedy o 0,02 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,71 bodu.Zpět