Přeskočit navigaci

Provozní pracovníci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Provozní pracovníci (ISCO 515).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 6 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Vedoucí provozu v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) (ISCO 51512)

·      Vedoucí provozu v ostatních zařízeních (ISCO 51519)

·      Vedoucí provozu školních jídelen a menz (ISCO 51511)

·      Vedoucí provozu sportovních zařízení (ISCO 51513)

·      Provozovatelé malých penzionů (ISCO 51522)

·      Hospodyně v domácnostech (ISCO 51521)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 51 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Provozní pracovníci podíl 1,0 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 16. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,9 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,6 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,8 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,2 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Provozní pracovníci do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 3 tisíce, tedy přibližně o 6 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 9 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Provozní pracovníci potřeba nově obsadit zhruba 12 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Provozní pracovníci je v ČR zaměstnána v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Vzdělávání. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti, dále Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí a také Zdravotní a sociální péče. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání průměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Provozní pracovníci je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 15 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 14 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 10 % v Moravskoslezském kraji, více než 9 % ve Středočeském kraji a více než 8 % v Jihočeském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Karlovarském kraji, kde tvoří Provozní pracovníci téměř 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,5 % osob, což je o 1,5 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Provozní pracovníci více než 45 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským nematuritním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 40 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 11,6 let. To je o 0,8 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 30. nejnižší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování. Tyto osoby tvoří více než 8 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování. Ty tvoří více než 7 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se základním vzděláním s oborem Obecné vzdělání, a také osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Provozní pracovníci jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je téměř 52 %. To je o 8 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 47,2 roku. To je o 4,7 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Provozní pracovníci je 2. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání jsou 3 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o sedm procentních bodů méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nízká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Provozní pracovníci činila v roce 2013 v ČR 3,33 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,83 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,34 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Provozní pracovníci nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,92 bodu.Zpět