Přeskočit navigaci

Ostatní úředníci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Ostatní úředníci (ISCO 441).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 12 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Doručovatelé listovních poštovních zásilek (ISCO 44125)

·      Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu (ISCO 44191)

·      Ostatní úředníci jinde neuvedení (ISCO 44199)

·      Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví (ISCO 44193)

·      Třídiči poštovních zásilek (ISCO 44124)

·      Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy (ISCO 44194)

·      Pracovníci vnitřní poštovní služby (ISCO 44121)

·      Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek (ISCO 44126)

·      Pracovníci poštovní přepravy (ISCO 44123)

·      Ostatní pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) (ISCO 44129)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 58 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Ostatní úředníci podíl 1,2 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 19. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,8 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 2,8 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,3 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Ostatní úředníci do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 7 tisíc, tedy přibližně o 13 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 11 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Ostatní úředníci potřeba nově obsadit zhruba 4 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Ostatní úředníci je v ČR zaměstnána v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Veřejná správa a obrana. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti, dále Vzdělávání a také Výroba kovů a kovodělných výrobků. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání průměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Ostatní úředníci je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 20 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 12 % pracuje ve Středočeském kraji, téměř 11 % v Jihomoravském kraji, téměř 10 % v Ústeckém kraji a více než 9 % v Moravskoslezském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Ústeckém kraji, kde tvoří Ostatní úředníci téměř 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,3 % osob, což je o 0,7 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Ostatní úředníci více než 60 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 18 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 68 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 26 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 12,4 let. To je stejně, jako je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 25. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Obecné vzdělání. Tyto osoby tvoří téměř 12 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Ekonomie. Ty tvoří téměř 6 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Velkoobchod a maloobchod, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Účetnictví a daně.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Ostatní úředníci převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří téměř 83 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 39 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 44 roku. To je o 1,5 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Ostatní úředníci je 14. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 9 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o jeden procentní bod méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Ostatní úředníci činila v roce 2013 v ČR 3,86 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,3 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 3,8 bodu, byla tedy o 0,05 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Ostatní úředníci nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,45 bodu.Zpět