Přeskočit navigaci

Úředníci pro zpracování číselných údajů

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Úředníci pro zpracování číselných údajů (ISCO 431).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 12 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Účetní všeobecní (ISCO 43111)

·      Fakturanti (ISCO 43115)

·      Účetní finanční a investiční (ISCO 43112)

·      Účetní materiáloví (ISCO 43113)

·      Úředníci v oblasti financí (ISCO 43122)

·      Úředníci v oblasti daní (ISCO 43123)

·      Pracovníci kalkulací, cen a nákladů (ISCO 43114)

·      Ostatní úředníci v oblasti účetnictví (ISCO 43119)

·      Úředníci v oblasti pojišťovnictví (ISCO 43125)

·      Úředníci v oblasti peněžnictví (ISCO 43124)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 136 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů podíl 2,7 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 9. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,3 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,1 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,4 % ze všech zaměstnaných, tedy o 1,3 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.


*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 17 tisíc, tedy přibližně o 13 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 26 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů potřeba nově obsadit zhruba 9 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů je v ČR zaměstnána v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Veřejná správa a obrana, dále Doprava, skladování a poštovní činnosti a také Peněžnictví a pojišťovnictví. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je průměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 20 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 12 % pracuje ve Středočeském kraji, více než 11 % v Moravskoslezském kraji, více než 9 % v Jihomoravském kraji a více než 6 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Úředníci pro zpracování číselných údajů téměř 4 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,0 % osob, což je o 0,9 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů více než 77 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 17 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 53 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 27 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 12,5 let. To je o 0,2 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 24. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Účetnictví a daně. Tyto osoby tvoří více než 21 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Ekonomie. Ty tvoří více než 15 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Ekonomie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří téměř 93 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 50 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 45,4 roku. To je o 2,9 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů je 7. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů činila v roce 2013 v ČR 4,25 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,09 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 4,27 bodu, byla tedy o 0,02 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Úředníci pro zpracování číselných údajů vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,02 bodu.Zpět