Přeskočit navigaci

Administrativní pracovníci, sekretáři apod.

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Všeobecní administrativní pracovníci (ISCO 411), kde je zaměstnáno zhruba 59 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Sekretáři (všeobecní) (ISCO 412) a Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů (ISCO 413).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 5 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Písaři (ISCO 41312)

·      Operátoři počítačů pro vkládání dat (ISCO 41321)

·      Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat (ISCO 41323)

·      Operátoři počítačů pro kontrolu dat (ISCO 41322)

·      Pracovníci pro zpracování textů (ISCO 41311)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 107 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. podíl 2,1 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 16. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,3 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 5,8 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 2,7 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,6 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.


*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 14 tisíc, tedy přibližně o 13 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 20 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. potřeba nově obsadit zhruba 6 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. je v ČR zaměstnána v odvětví Veřejná správa a obrana. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí, dále Stavebnictví a také Vzdělávání. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 23 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 15 % pracuje v Jihomoravském kraji, téměř 11 % v Moravskoslezském kraji, téměř 9 % ve Středočeském kraji a více než 5 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Administrativní pracovníci, sekretáři apod. více než 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 7,0 % osob, což je o 1,0 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. téměř 67 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 20 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 53 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 33 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 12,5 let. To je o 0,2 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 23. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Obecné vzdělání. Tyto osoby tvoří více než 13 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Management a správa. Ty tvoří téměř 9 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Ekonomie, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Ekonomie, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Účetnictví a daně.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří téměř 89 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 46 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 40,3 roku. To je o 2,2 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. je 10. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 14 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. činila v roce 2013 v ČR 4,04 bodu (na osmistupňové škále). To je o 0,12 bodu méně, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 4,07 bodu, byla tedy o 0,03 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. nižší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 0,18 bodu.Zpět