Přeskočit navigaci

Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci (ISCO 351), kde je zaměstnáno zhruba 79 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Technici v oblasti telekomunikací a vysílání (ISCO 352).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 14 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (ISCO 35226)

·      Zvukaři a osvětlovači (ISCO 35211)

·      Technici videozáznamů (ISCO 35212)

·      Ostatní technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (ISCO 35229)

·      Ostatní technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů (ISCO 35219)

·      Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (ISCO 35228)

·      Technici technologové v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (ISCO 35223)

·      Technici ve výzkumu a vývoji v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (ISCO 35221)

·      Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (ISCO 35227)

·      Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (ISCO 35222)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 69 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií podíl 1,4 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 30. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 2,4 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,7 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,8 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,6 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.


*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 13 tisíc, tedy přibližně o 19 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 11 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií potřeba nově obsadit zhruba 24 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií je v ČR zaměstnána v odvětví Telekomunikační a informační technologie a činnosti. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Vydavatelské a mediální činnosti. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů, dále Veřejná správa a obrana a také Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání podprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 37 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 14 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 9 % v Moravskoslezském kraji, téměř 8 % ve Středočeském kraji a téměř 6 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií více než 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 12,2 % osob, což je o 6,3 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií více než 65 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 30 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 72 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 21 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13,2 let. To je o 0,9 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 14. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Elektronika a automatizace. Tyto osoby tvoří více než 11 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Elektrotechnika a energetika. Ty tvoří zhruba 11 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Počítačové vědy.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 92 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 36 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 36,5 roku. To je o 6,0 roků méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií je 2. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií činila v roce 2013 v ČR 5,51 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,35 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,49 bodu, byla tedy o 0,02 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,24 bodu.
Zpět