Přeskočit navigaci

Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní (ISCO 341), kde je zaměstnáno zhruba 41 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři (ISCO 343) a Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness (ISCO 342).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 38 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách) (ISCO 34221)

·      Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce (ISCO 34129)

·      Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační (ISCO 34324)

·      Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur (ISCO 34113)

·      Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy (ISCO 34121)

·      Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené) (ISCO 34124)

·      Umělečtí, reklamní fotografové (ISCO 34311)

·      Šéfkuchaři v pohostinství (ISCO 34343)

·      Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené (ISCO 34123)

·      Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení (ISCO 34359)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 61 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech podíl 1,2 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 24. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,2 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 4,1 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,9 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,7 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.


*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 8 tisíc, tedy přibližně o 12 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 12 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech potřeba nově obsadit zhruba 20 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech je v ČR zaměstnána v odvětví Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Zdravotní a sociální péče. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí, dále Veřejná správa a obrana a také Ubytování, stravování a pohostinství. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 27 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 12 % pracuje ve Středočeském kraji, téměř 11 % v Moravskoslezském kraji, více než 8 % v Ústeckém kraji a téměř 8 % v Jihomoravském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech více než 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 7,7 % osob, což je o 1,8 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech více než 46 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 37 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 53 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 29 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13,2 let. To je o 0,8 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 16. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Sociální péče. Tyto osoby tvoří více než 11 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské nematuritní vzdělání s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování. Ty tvoří více než 7 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Sociální péče, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Pedagogika.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je téměř 51 %. To je o 7 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 40,2 roku. To je o 2,3 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech je 9. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 18 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o osm procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech činila v roce 2013 v ČR 5,53 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,37 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,62 bodu, byla tedy o 0,09 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,37 bodu.Zpět