Přeskočit navigaci

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací (ISCO 335).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 11 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Inspektoři Policie ČR (ISCO 33551)

·      Komisaři Policie ČR (ISCO 33553)

·      Ostatní pracovníci Celní správy ČR (ISCO 33519)

·      Vrchní inspektoři Policie ČR (ISCO 33552)

·      Vrchní komisaři Policie ČR (ISCO 33554)

·      Inspektoři Celní správy ČR (ISCO 33514)

·      Vrchní referenti Celní správy ČR (ISCO 33511)

·      Asistenti Celní správy ČR (ISCO 33512)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 37 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací podíl 0,7 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 11. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,6 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,6 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,8 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 2 tisíce, tedy přibližně o 5 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 10 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací potřeba nově obsadit zhruba 12 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací je v ČR zaměstnána v odvětví Veřejná správa a obrana. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 16 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 10 % pracuje v Jihomoravském kraji, zhruba 10 % v Plzeňském kraji, téměř 10 % ve Středočeském kraji a více než 9 % v Moravskoslezském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Plzeňském kraji, kde tvoří Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací více než 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 7,9 % osob, což je o 1,9 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací více než 52 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 47 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 57 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 34 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 14,1 let. To je o 1,7 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 11. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Ekonomie. Tyto osoby tvoří více než 10 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Sociální péče. Ty tvoří téměř 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Rostlinná a živočišná výroba a rybářství, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Účetnictví a daně.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je více než 51 %. To je o 8 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,5 roku. To je stejně, jako je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací je 29. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 17 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o osm procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací činila v roce 2013 v ČR 5,43 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,27 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,39 bodu, byla tedy o 0,04 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,15 bodu.
Zpět