Přeskočit navigaci

Odborní administrativní pracovníci a asistenti

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Odborní administrativní pracovníci a asistenti (ISCO 334).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 17 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Odborní asistenti v administrativě (ISCO 33431)

·      Vedoucí úředníků v logistice (ISCO 33417)

·      Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (ISCO 33439)

·      Odborní pracovníci hospodářské správy (ISCO 33432)

·      Vedoucí ostatních úředníků (ISCO 33419)

·      Odborní pracovníci organizace a řízení (ISCO 33433)

·      Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků (ISCO 33411)

·      Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví (ISCO 33437)

·      Vedoucí úředníků pro zpracování číselných údajů (ISCO 33416)

·      Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů (ISCO 33434)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 67 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti podíl 1,4 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 30. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,2 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 4,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 2,1 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,7 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 4 tisíce, tedy přibližně o 5 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 18 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti potřeba nově obsadit zhruba 22 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti je v ČR zaměstnána v odvětví Veřejná správa a obrana. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí, dále Doprava, skladování a poštovní činnosti a také Vzdělávání. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 24 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 9 % v Moravskoslezském kraji, téměř 9 % ve Středočeském kraji a téměř 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR průměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Odborní administrativní pracovníci a asistenti více než 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 8,8 % osob, což je o 2,9 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti téměř 58 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 36 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 72 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 20 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13,5 let. To je o 1,1 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 12. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Management a správa. Tyto osoby tvoří téměř 10 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Ekonomie. Ty tvoří téměř 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Účetnictví a daně, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří více než 70 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 27 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,3 roku. To je o 0,2 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti je 28. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 14 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti činila v roce 2013 v ČR 5,42 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,26 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,43 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní administrativní pracovníci a asistenti vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,17 bodu.Zpět