Přeskočit navigaci

Zprostředkovatelé služeb

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Zprostředkovatelé služeb (ISCO 333).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 18 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Odbytoví agenti (ISCO 33311)

·      Obchodní referenti (ISCO 33392)

·      Pracovníci v oblasti propagace a reklamy (ISCO 33391)

·      Kulturní referenti (ISCO 33396)

·      Ostatní zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (ISCO 33399)

·      Celní deklaranti (ISCO 33313)

·      Reklamační referenti (ISCO 33397)

·      Odborní zprostředkovatelé práce (ISCO 33331)

·      Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti (ISCO 33336)

·      Agenti dopravy a přepravy (ISCO 33312)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 79 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Zprostředkovatelé služeb podíl 1,6 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 25. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,3 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,5 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,7 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,9 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Zprostředkovatelé služeb do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 4 tisíce, tedy přibližně o 5 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 21 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Zprostředkovatelé služeb potřeba nově obsadit zhruba 25 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Zprostředkovatelé služeb je v ČR zaměstnána v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Veřejná správa a obrana, dále Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti a také Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Zprostředkovatelé služeb je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 24 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 11 % ve Středočeském kraji, téměř 10 % v Moravskoslezském kraji a téměř 6 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR průměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Zprostředkovatelé služeb více než 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 5,7 % osob, což je o 0,2 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Zprostředkovatelé služeb téměř 61 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 31 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 67 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 23 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13,2 let. To je o 0,8 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 15. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Obecné vzdělání. Tyto osoby tvoří téměř 9 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří téměř 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Ekonomie, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Ekonomie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Zprostředkovatelé služeb jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je téměř 50 %. To je o 6 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 40,7 roku. To je o 1,8 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Zprostředkovatelé služeb je 15. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o jeden procentní bod více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Zprostředkovatelé služeb činila v roce 2013 v ČR 5,61 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,45 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,66 bodu, byla tedy o 0,05 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Zprostředkovatelé služeb vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,41 bodu.Zpět