Přeskočit navigaci

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři (ISCO 332).

Při podrobném členění povolání podle 4. úrovně klasifikace ISCO-08 spadají do této skupiny povolání celkem 4 různé detailní povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Obchodní zástupci (ISCO 3322)

·      Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví (ISCO 3321)

·      Nákupčí (ISCO 3323)

·      Obchodní makléři (ISCO 3324)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 114 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři podíl 2,3 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 12. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,3 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,7 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,7 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,6 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.


*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 6 tisíc, tedy přibližně o 5 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 30 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři potřeba nově obsadit zhruba 36 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři je v ČR zaměstnána v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba elektrických a optických přístrojů, dále Stavebnictví a také Výroba strojů a zařízení. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání průměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nadprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 20 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 14 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 12 % v Moravskoslezském kraji, více než 8 % ve Středočeském kraji a více než 7 % v Pardubickém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Pardubickém kraji, kde tvoří Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři více než 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 11,5 % osob, což je o 5,6 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři více než 63 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 24 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 70 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 17 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 12,9 let. To je o 0,5 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 22. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří více než 10 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Obecné vzdělání. Ty tvoří více než 9 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Ekonomie, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Ekonomie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři převládají mezi zaměstnanými v ČR muži. Ti tvoří více než 65 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 9 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 41,1 roku. To je o 1,4 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři je 17. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 9 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o jeden procentní bod méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři činila v roce 2013 v ČR 5,25 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,09 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,26 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,00 bodu.
Zpět