Přeskočit navigaci

Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech (ISCO 331).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 15 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce (ISCO 33138)

·      Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky (ISCO 33139)

·      Odborní účetní všeobecní (ISCO 33131)

·      Přepážkoví konzultanti v peněžnictví (ISCO 33122)

·      Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů (ISCO 33137)

·      Odborní poradci v peněžnictví (ISCO 33121)

·      Odborní účetní mzdoví (ISCO 33132)

·      Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví (ISCO 33129)

·      Odborní pracovníci financování a úvěrování (ISCO 33136)

·      Odborní fakturanti (ISCO 33135)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 75 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech podíl 1,5 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 27. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,7 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,1 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,4 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.
*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 4 tisíce, tedy přibližně o 5 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 20 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech potřeba nově obsadit zhruba 24 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech je v ČR zaměstnána v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Veřejná správa a obrana, dále Stavebnictví a také Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nadprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 25 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 9 % ve Středočeském kraji, téměř 9 % v Moravskoslezském kraji a více než 6 % v Plzeňském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR průměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 7,2 % osob, což je o 1,3 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech více než 68 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 30 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 67 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 17 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13,2 let. To je o 0,8 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 18. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Účetnictví a daně. Tyto osoby tvoří více než 16 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Ekonomie. Ty tvoří téměř 13 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Ekonomie, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří více než 77 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 34 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,5 roku. To je o 1,0 rok více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech je 19. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je stejný podíl, jako je mezi všemi zaměstnanými v ČR. Atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy je tedy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech činila v roce 2013 v ČR 5,36 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,20 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,34 bodu, byla tedy o 0,02 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,09 bodu.Zpět