Přeskočit navigaci

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR čtyři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví (ISCO 325), kde je zaměstnáno zhruba 55 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Zdravotničtí a farmaceutičtí technici a laboranti (ISCO 321), Veterinární technici a asistenti (ISCO 324) a nejmenší je skupina Odborní pracovníci v oblasti tradiční a alternativní medicíny (ISCO 323).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 19 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Zdravotní laboranti (ISCO 32121)

·      Fyzioterapeuti s osvědčením (ISCO 32551)

·      Zubní technici (ISCO 32142)

·      Odborní maséři ve zdravotnictví (ISCO 32553)

·      Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace (ISCO 32559)

·      Radiologičtí asistenti (ISCO 32112)

·      Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení (ISCO 32599)

·      Nutriční asistenti (ISCO 32592)

·      Ostatní technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení (ISCO 32119)

·      Ostatní odborní laboranti v oblasti zdravotnictví (ISCO 32129)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 55 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace podíl 1,1 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 18. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,3 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,2 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,5 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,4 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 2 tisíce, tedy přibližně o 3 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 13 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace potřeba nově obsadit zhruba 15 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace je v ČR zaměstnána v odvětví Zdravotní a sociální péče. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Opravy a instalace strojů a zařízení a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený, dále Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí a také Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 21 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 10 % ve Středočeském kraji, téměř 10 % v Moravskoslezském kraji a téměř 8 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace více než 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,9 % osob, což je o 1,0 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace více než 62 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 36 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 43 %, osoby s doktorandským vzděláním. Dalších 30 % jsou mezi nimi osoby s magisterským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13,2 let. To je o 0,8 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 17. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Ošetřovatelství a pečovatelství. Tyto osoby tvoří téměř 20 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Lékařská diagnostika a léčebná technika. Ty tvoří více než 10 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Terapie a rehabilitace, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Lékařská diagnostika a léčebná technika, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Terapie a rehabilitace.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří téměř 84 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 40 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,4 roku. To je stejně, jako je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace je 30. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 12 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o tři procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace činila v roce 2013 v ČR 5,69 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,53 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,66 bodu, byla tedy o 0,03 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester bez specializace vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,41 bodu.
Zpět