Přeskočit navigaci

Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace (ISCO 322).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadají do této skupiny povolání celkem 4 různé detailní povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Všeobecné sestry s osvědčením (ISCO 32211)

·      Všeobecné sestry bez osvědčení (ISCO 32212)

·      Porodní asistentky s osvědčením (ISCO 32221)

·      Porodní asistentky bez osvědčení (ISCO 32222)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 34 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace podíl 0,7 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 10. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,3 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 2,5 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,2 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,5 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.
*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 2 tisíce, tedy přibližně o 4 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 8 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace potřeba nově obsadit zhruba 10 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Téměř všechny osoby ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace jsou v ČR zaměstnány v odvětví Zdravotní a sociální péče.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob pouze do jednoho odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání samozřejmě velmi vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 13 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších zhruba 13 % pracuje v Moravskoslezském kraji, více než 12 % ve Středočeském kraji, téměř 10 % v Ústeckém kraji a více než 8 % na Vysočině. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání na Vysočině, kde tvoří Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace více než 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,1 % osob, což je o 1,9 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace více než 86 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 13 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 55 %, osoby s bakalářským vzděláním. Dalších 39 % jsou mezi nimi osoby se vzděláním z Vyšších odborných škol.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 12,3 let. To je stejně, jako je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 26. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Ošetřovatelství a pečovatelství. Tyto osoby tvoří více než 77 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Ošetřovatelství a pečovatelství. Ty tvoří více než 9 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Humánní medicína, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Humánní medicína, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Stomatologie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří téměř 99 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 56 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,4 roku. To je o 0,9 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace je 20. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 9 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o jeden procentní bod méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace činila v roce 2013 v ČR 5,45 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,29 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,46 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky bez specializace vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,20 bodu.Zpět