Přeskočit navigaci

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR čtyři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví (ISCO 312), kde je zaměstnáno zhruba 66 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech (ISCO 314), Operátoři velínů (ISCO 313) a nejmenší je skupina Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy (ISCO 315).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 38 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství (ISCO 31223)

·      Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě (ISCO 31229)

·      Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii (ISCO 31225)

·      Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství (ISCO 31224)

·      Technici v oboru ekologie (ISCO 31414)

·      Zootechnici (ISCO 31422)

·      Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice (ISCO 31222)

·      Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice (ISCO 31221)

·      Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství (ISCO 31228)

·      Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví (ISCO 31226)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 103 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů podíl 2,1 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 19. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,6 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,6 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,5 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.
*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 20 tisíc, tedy přibližně o 19 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 17 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů potřeba nově obsadit zhruba 37 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů je v ČR zaměstnána v odvětví Výroba kovů a kovodělných výrobků. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba dopravních prostředků. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov, dále Stavebnictví a také Výroba pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je průměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů je zaměstnána ve Středočeském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 12 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 11 % pracuje v Moravskoslezském kraji, více než 10 % v Jihomoravském kraji, více než 9 % v Ústeckém kraji a téměř 8 % v Praze. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi nízká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání na Vysočině, kde tvoří Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 7,4 % osob, což je o 1,4 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů téměř 58 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským nematuritním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 28 %.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 12,1 let. To je o 0,3 roku méně, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 28. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří téměř 16 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství. Ty tvoří téměř 7 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Rostlinná a živočišná výroba a rybářství.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 82 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 26 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 43,2 roku. To je o 0,7 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů je 23. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů činila v roce 2013 v ČR 5,36 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,20 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,33 bodu, byla tedy o 0,03 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky kromě fyzikálních a průmyslových oborů vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,08 bodu.Zpět