Přeskočit navigaci

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech (ISCO 311).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 73 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení (ISCO 31156)

·      Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech (ISCO 31195)

·      Strojírenští technici projektanti, konstruktéři (ISCO 31152)

·      Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení (ISCO 31136)

·      Stavební technici provozní (ISCO 31126)

·      Stavební technici projektanti, konstruktéři (ISCO 31122)

·      Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti (ISCO 31155)

·      Strojírenští technici technologové, normovači (ISCO 31153)

·      Revizní technici ve strojírenství, technici STK (ISCO 31158)

·      Technici bezpečnosti práce a ochrany zdraví, racionalizace výroby, ergonomických studií (ISCO 31198)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 185 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech podíl 3,7 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 3. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,6 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 4,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 2,1 % ze všech zaměstnaných, tedy o 1,6 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.
*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 35 tisíc, tedy přibližně o 19 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 30 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech potřeba nově obsadit zhruba 65 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech je v ČR zaměstnána v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Stavebnictví. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba dopravních prostředků, dále Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a také Výroba elektrických a optických přístrojů. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 15 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 12 % pracuje ve Středočeském kraji, téměř 11 % v Jihomoravském kraji, více než 10 % v Moravskoslezském kraji a téměř 8 % v Jihočeském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR podprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Jihočeském kraji, kde tvoří Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech téměř 5 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 6,6 % osob, což je o 0,7 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech více než 64 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 25 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 76 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 14 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 12,9 let. To je o 0,6 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 21. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří více než 19 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Elektrotechnika a energetika. Ty tvoří více než 12 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 81 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 24 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,5 roku. To je stejně, jako je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech je 30. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 10 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o jeden procentní bod více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy průměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech činila v roce 2013 v ČR 5,27 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,11 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,3 bodu, byla tedy o 0,03 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,05 bodu.
Zpět