Přeskočit navigaci

Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Výkonní umělci a příbuzní specialisté (ISCO 265), kde je zaměstnáno zhruba 57 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Spisovatelé, novináři a jazykovědci (ISCO 264).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 28 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Překladatelé a tlumočníci (ISCO 26431)

·      Umělečtí grafici (ISCO 26513)

·      Redaktoři (kromě technických) (ISCO 26422)

·      Novináři (ISCO 26424)

·      Instrumentalisté (ISCO 26525)

·      Produkční (ISCO 26543)

·      Šéfredaktoři a editoři (ISCO 26421)

·      Umělečtí malíři (ISCO 26512)

·      Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle (ISCO 26549)

·      Ostatní hudebníci (ISCO 26529)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 44 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci podíl 0,9 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 15. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,0 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,8 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,9 % ze všech zaměstnaných, tedy stejně, jako je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 5 tisíc, tedy přibližně o 12 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 10 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci potřeba nově obsadit zhruba 15 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci je v ČR zaměstnána v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Vydavatelské a mediální činnosti, dále Telekomunikační a informační technologie a činnosti a také Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání průměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 52 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 10 % pracuje v Jihomoravském kraji, téměř 8 % ve Středočeském kraji, téměř 5 % v Moravskoslezském kraji a více než 3 % v Jihočeském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 8,3 % osob, což je o 2,4 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci téměř 69 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 29 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 65 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 18 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 14,9 let. To je o 2,6 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 8. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Výtvarné, hudební a divadelní umění. Tyto osoby tvoří téměř 19 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Jazyky, historie a náboženství. Ty tvoří téměř 11 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Žurnalistika, knihovnictví a informace, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Audiovizuální technika a mediální výroba a produkce.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je více než 50 %. To je o 7 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,1 roku. To je o 0,4 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci je 26. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 15 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o pět procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci činila v roce 2013 v ČR 6,03 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,87 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 6,04 bodu, byla tedy o 0,01 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Umělci, spisovatelé, novináři a jazykovědci vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,79 bodu.
Zpět