Přeskočit navigaci

Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech (ISCO 261), kde je zaměstnáno zhruba 50 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech (ISCO 263) a Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech (ISCO 262).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 40 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Specialisté v oblasti podnikové ekonomie (ISCO 26312)

·      Advokáti (ISCO 26111)

·      Podnikoví právníci (ISCO 26195)

·      Soudci (ISCO 26121)

·      Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení (ISCO 26199)

·      Advokátní koncipienti (ISCO 26113)

·      Právníci legislativci (ISCO 26196)

·      Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy (ISCO 26351)

·      Osobní, rodinní a sociální psychologové (ISCO 26345)

·      Kliničtí psychologové (ISCO 26341)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 59 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech podíl 1,2 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 20. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,8 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,8 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,6 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 7 tisíc, tedy přibližně o 12 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 13 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech potřeba nově obsadit zhruba 20 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech je v ČR zaměstnána v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Veřejná správa a obrana. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Zdravotní a sociální péče, dále Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti a také Peněžnictví a pojišťovnictví. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání podprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 38 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, téměř 8 % v Moravskoslezském kraji, více než 6 % ve Středočeském kraji a téměř 6 % v Jihočeském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 11,1 % osob, což je o 5,1 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech více než 96 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými jsou v této skupině povolání téměř 4 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 89 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 6 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 16,7 let. To je o 4,3 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 2. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Právo. Tyto osoby tvoří téměř 48 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Ekonomie. Ty tvoří téměř 12 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Společenské vědy a vědy o lidském chování, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Management a správa, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Sociální péče.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je více než 49 %. To je o 6 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 44,5 roku. To je o 2,0 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech je 12. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 18 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o osm procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech činila v roce 2013 v ČR 6,67 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,51 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 6,65 bodu, byla tedy o 0,02 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti práva, sociální a v příbuzných oborech vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,4 bodu.
Zpět