Přeskočit navigaci

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací (ISCO 251), kde je zaměstnáno zhruba 69 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí (ISCO 252).

Při podrobném členění povolání podle 4. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 9 různých detailních povolání. Jsou to tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Programátoři počítačových aplikací specialisté (ISCO 2514)

·      Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (ISCO 2522)

·      Vývojáři softwaru (ISCO 2512)

·      Systémoví analytici (ISCO 2511)

·      Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) (ISCO 2523)

·      Vývojáři webu a multimédií (ISCO 2513)

·      Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci (ISCO 2519)

·      Návrháři a správci databází (ISCO 2521)

·      Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci (ISCO 2529)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 63 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií podíl 1,3 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 27. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 3,1 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,3 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,5 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,2 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 7 tisíc, tedy přibližně o 12 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 15 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií potřeba nově obsadit zhruba 22 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií je v ČR zaměstnána v odvětví Telekomunikační a informační technologie a činnosti. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Vydavatelské a mediální činnosti. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví, dále Veřejná správa a obrana a také Výroba elektrických a optických přístrojů. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nadprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 45 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 15 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 8 % v Moravskoslezském kraji, více než 6 % ve Středočeském kraji a více než 4 % v Královéhradeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií více než 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 10,1 % osob, což je o 4,2 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií více než 84 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 15 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 76 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 19 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 15,9 let. To je o 3,6 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 4. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Počítačové vědy. Tyto osoby tvoří téměř 26 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Užití počítačů. Ty tvoří více než 15 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Elektronika a automatizace, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Ekonomie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 89 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 32 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 38,7 roku. To je o 3,8 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií je 4. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 23 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o třináct procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy velmi vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií činila v roce 2013 v ČR 6,17 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,01 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 6,16 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,91 bodu.Zpět