Přeskočit navigaci

Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Specialisté v oblasti financí (ISCO 241), kde je zaměstnáno zhruba 54 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností (ISCO 243) a Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení (ISCO 242).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 40 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Finanční poradci specialisté (ISCO 24121)

·      Hlavní účetní (ISCO 24111)

·      Daňoví specialisté a daňoví poradci (ISCO 24116)

·      Specialisté v oblasti marketingu (ISCO 24311)

·      Účetní auditoři (ISCO 24112)

·      Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií) (ISCO 24331)

·      Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií) (ISCO 24339)

·      Finanční analytici (ISCO 24136)

·      Bankovní makléři (ISCO 24124)

·      Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství (ISCO 24129)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 110 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě podíl 2,2 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 14. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,6 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 7,6 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 3,5 % ze všech zaměstnaných, tedy o 1,3 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 13 tisíc, tedy přibližně o 12 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 25 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě potřeba nově obsadit zhruba 38 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě je v ČR zaměstnána v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, dále Veřejná správa a obrana a také Telekomunikační a informační technologie a činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání podprůměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 39 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 14 % pracuje v Jihomoravském kraji, téměř 9 % ve Středočeském kraji, téměř 8 % v Moravskoslezském kraji a více než 4 % ve Zlínském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě více než 5 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 11,6 % osob, což je o 5,7 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě více než 84 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 15 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 82 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 13 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 15,8 let. To je o 3,5 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 5. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Ekonomie. Tyto osoby tvoří více než 32 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Management a správa. Ty tvoří více než 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Peněžnictví, bankovnictví, pojišťovnictví, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Účetnictví a daně, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě jsou podíly žen a mužů přibližně vyrovnané. Podíl žen v této skupině povolání je více než 48 %. To je o 5 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 41,0 roku. To je o 1,5 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě je 16. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 18 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o osm procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě činila v roce 2013 v ČR 5,92 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,77 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,9 bodu, byla tedy o 0,03 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,65 bodu.Zpět