Přeskočit navigaci

Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR pět skupin odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Učitelé na 1. stupni základních škol a učitelé v oblasti předškolní výchovy (ISCO 234), kde je zaměstnáno zhruba 27 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání (ISCO 235), Učitelé na středních školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. stupni základních škol (ISCO 233), Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání (ISCO 232) a nejmenší je skupina Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách (ISCO 231).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 30 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Učitelé na 2. stupni základních škol (ISCO 23303)

·      Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (ISCO 23201)

·      Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách (ISCO 23301)

·      Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) (ISCO 23593)

·      Profesoři na vysokých školách (ISCO 23102)

·      Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (ISCO 23203)

·      Odborní asistenti na vysokých školách (ISCO 23104)

·      Ostatní specialisté a odborní pracovníci v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení (ISCO 23599)

·      Asistenti na vysokých školách (ISCO 23105)

·      Pedagogové volného času (ISCO 23594)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 228 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání podíl 4,6 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 2. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,6 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 10,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 4,9 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,3 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 16 tisíc, tedy přibližně o 7 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 60 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání potřeba nově obsadit zhruba 44 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání je v ČR zaměstnána v odvětví Vzdělávání. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Zdravotní a sociální péče. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi vysoká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 19 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 11 % pracuje v Jihomoravském kraji, zhruba 11 % v Moravskoslezském kraji, téměř 11 % ve Středočeském kraji a téměř 7 % v Olomouckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR velmi vysoká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání téměř 6 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,8 % osob, což je o 1,1 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání téměř 80 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 19 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 78 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 11 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 15,8 let. To je o 3,5 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 6. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Příprava učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Tyto osoby tvoří více než 25 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Pedagogika. Ty tvoří více než 12 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Příprava učitelů pro základní vzdělávání, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Příprava učitelů pro předškolní výchovu, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Výtvarné, hudební a divadelní umění.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří více než 74 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 31 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 44,6 roku. To je o 2,1 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání je 10. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 15 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o pět procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání činila v roce 2013 v ČR 6,28 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,12 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 6,27 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,03 bodu.


Zpět